Paleo tussen de oren

Grain-Brain-–-Dr.-Perlmutter’s-Controversial-Book-on-Dietary-Grain-Perils

Wetenschapper Esther Nederhof gaat onderzoek doen naar de eventuele rol van voeding in de etiologie van klinische depressie. Dat tarweconsumptie zo ongeveer een sine qua non is voor het ontwikkelen van schizofrenie (incidentie ongeveer 1 procent) is min of meer bomvrij gedocumenteerd, maar de huis tuin en keuken depressie die hele volksstammen treft is nog nooit goed bekeken in het licht van wat we in onze mond stoppen. Er zijn wel veel hints. De invaliderende neerslachtigheid die het leven tot een onoverkomelijke last maakt, komt onder jager/verzamelaars niet voor. Geef gezonde, normaal op hun omgeving reagerende proefdieren een zieke darmflora en in een luttel tijdsbestek vertonen ze klassiek depressief gedrag. Zet honderd n=1 mensen op een paleodieet en de dertig onder hen die kampten met ziekelijke neerslachtigheid, angststoornissen of obsessief compulsief gedoe melden binnen een half jaar dat de zon doorbreekt, dat het paniekbeest dat altijd op de loer lag zomaar is verdwenen of dat ze ’s avonds gewoon in één keer naar bed kunnen gaan, en niet meer eerst twintig keer het licht aan en uit hoeven te doen. Over de verklarende mechanismen kun je vermoedelijk een boek schrijven 🙂 , maar laten we eerst het Groningse onderzoek afwachten en tot die tijd lekker speculeren.

Intussen wijs ik graag op dit tamelijk opzienbarende interview met Peter Gøtzsche, oprichter van de Cochrane Collaboration. Hij keek hoe veel evidence er is voor het voorschrijven geneesmiddelen in de psychiatrie en schrok zich het apenlazarus (apelazarus wordt niet goedgekeurd). Hij stelt deze tak van sport gelijk aan georganiseerde misdaad.

Ik schreef er eens iets over. Het lijkt me wel relevant. Je hoeft het niet te lezen om eventueel gecompromitteerde hersenen weer op zes cilinders te laten werken en van het leven te kunnen genieten. Met paleo in de ruimste zin van het begrip kom je verder.

De afgelopen twintig jaar spendeerden we miljarden euro’s aan middelen tegen depressie die wellicht niet beter werken dan een suikerpilletje. Je zou er depressief van worden.

Er vloeide geen bloed en er klonk geen gekraak van botten, want psychiaters zijn over het algemeen erg welopgevoede mensen. Maar dat er op het congres van de European Psychiatric Association afgelopen april in Nice oorlog uitbrak, valt niet te ontkennen. Aanleiding: een frontale aanval op wat in relatief korte tijd is uitgegroeid tot het fundament onder de psychiatrie.

De Franse arts Michel Benoit had het onderwerp tijdens zijn welkomstwoord al met een nerveus lachje aangekondigd als ‘buitengewoon verbazingwekkend’. Het was duidelijk dat hij onraad rook. En terecht. Het te presenteren onderzoek dat hem zorgen baarde, trok de effectiviteit van de huidige generatie antidepressiva in twijfel. Onder psychiaters is dat zoiets als suggereren dat de aarde bij nader inzien toch geen bol is.

Selectieve Serotonine Heropname Remmers (SSRI’s) werden ruim twintig jaar geleden toegelaten en werden gezien als een revolutie in de behandeling van depressieve klachten. Prozac (fluoxetine) werd een ongekende bestseller, vele broertjes en zusjes volgden en werden vrijwel net zo’n succes. Diverse auteurs beschreven in goed verkopende boeken euforisch hoe ze door één simpel pilletje per dag te slikken van ellendig wrakken veranderden in vrolijke productievelingen. Iedereen die last had van de blues moest zonder al te veel rompslomp de hulp van Prozac&Co kunnen inroepen, zo prapageerden talloze progressieve opinieleiders. Ook de vele ogenschijnlijk redelijk onderbouwde juichartikelen in serieuze media als Volkskrant en NRC misten hun uitwerking niet. In korte tijd groeiden de SSRI’s ook in Nederland uit tot een van de meest voorgeschreven klassen medicijnen. In 2006 werden er volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen 5,8 miljoen recepten verstrekt, goed voor een omzet van 156 miljoen euro. SSRI’s slik je niet voor een paar weken, eerder jaren. Ongeveer één op de acht volwassen Nederlanders neemt dag in dag uit een gelukspilletje.

In Nice openbaarden wetenschappers de bevindingen van een studie die ze vijf weken eerder hadden gepubliceerd in het vakblad Public Library of Science Medicine. In het onderzoek analyseerden ze de ruwe gegevens van 35 grote interventiestudies naar het effectiviteit van SSRI’s. Co-auteur Brett Deacon, een Amerikaanse psycholoog, liet tot ontsteltenis van de verzamelde zielenknijpers met behulp van niets verhullende grafieken zien dat de keizer geen kleren draagt, vanuit welke hoek je ook naar hem kijkt. ‘Wanneer je een antidepressivum voorschrijft aan iemand met een milde tot matige depressie, dan geef je feitelijk een placebo,’ zei Deacon. Bij ernstig depressieve mensen werken de medicijnen iets beter dan een suikerpilletje, aldus de psycholoog, maar hij voegde er direct fijntjes aan toe dat het gaat om 1,8 punten op Hamilton Rating Scale for Depression. Deze schaal telt 58 punten. Mensen die 25 of hoger scoren zijn flink depressief. Twee puntjes meer of minder maakt in die toestand geen verschil. ‘Als de ene zwaar depressieve persoon met 9,6 punten verbetert en de andere met 7,8 punten, moet je van heel goede huize komen om de twee van elkaar te kunnen onderscheiden,’ aldus Deacon. Met andere woorden, SSRI’s zijn over de hele linie waardeloos. De consequenties van die slotsom zijn enorm. Als de analyse correct is, zijn deze antidepressiva niet eens effectief genoeg om door Nederlandse artsen te mogen worden voorgeschreven.

Na een pauze waarin nog meer koffie werd geschonken dan gebruikelijk, streken de verzamelde psychiaters neer om te luisteren naar de met smart gewenste tegenaanval. De organisatoren van het congres hadden Hans-Jürgen Möller in stelling gebracht, een Duitse top-psychiater met meer dan 600 publicaties over antidepressiva op zijn naam en sinds kort president van de European Psychiatric Association. Möller stelde dat de gewraakte studie niets nieuws had gevonden en dat er geen conclusies uit konden worden getrokken, omdat in de geanalyseerde onderzoeken verschillende SSRI’s waren getest. Bovendien was volgens hem niet duidelijk of de patiënten die placebo’s hadden geslikt misschien meer geestelijke ondersteuning hadden gehad dan de patiënten die het echte spul slikten. Kennelijk had Möller zich er van te voren van vergewist dat er geen cardiologen in de zaal zaten, want hij beweerde zonder blikken of blozen dat het percentage depressieve patiënten dat profiteert van SSRI’s aanzienlijk hoger is dan het percentage hartpatiënten dat profiteert van statines. Hij noemde de Britse gezondheidsinstanties die op basis van het onderzoek overwegen de richtlijnen te herzien, ‘bureaucraatjes die het leuk vinden om God te spelen’. Om zijn visie te bekrachtigen, toonde hij een dia van acteur Charles Heston in de rol van Mozes. Na nog een serie van argumenten gespeende kwinkslagen, kwam het hoge woord eruit. ‘Onderzoek is belangrijk, maar de klinische waarnemingen van psychiaters zijn misschien nog wel belangrijker.’

Toen het twee minuten durende applaus was weggeëbd, toonde Möller een dia van een Duits medisch centrum. Tientallen breed lachende gezichten keken uit de ramen. ‘Mijn patiënten zijn er van overtuigd dat antidepressiva werken,’ zei hij, een bevrijdend lachsalovo uitlokkend. Op de volgende dia stonden tientallen vrolijke artsen voor een imposant ogend ziekenhuis. ‘Ook al mijn artsen, geen domme jongens, geloven heilig in de effectiviteit van antidepressiva,’ vervolgde hij. ‘Meestal moeten wij aanhangers van Evidence Based Medicine niets hebben van Eminence Based Medicine. Maar hier ligt dat toch anders. Ik kijk goed naar wat er wordt gepubliceerd, maar ik vertrouw ook op wat ik zelf in de kliniek zie.’ Vervolgens verscheen een PowerPoint-plaatje waarop Möllers gezicht samensmolt met de beeldtenis van een lachende Paus Benedict. De aanwezige artsen lagen krom.

Humor hoort er bij op dit soort belangrijke congressen, maar waar waren Möllers argumenten? Er wordt zelden over gesproken, maar de scepsis ten aanzien van SSRI’s bestaat langer dan vandaag. Brett Deacons onderzoek is het jongste in een lange reeks studies die de werking van deze medicijnen in twijfel trekken. Op het moment dat hij in Nice werd weggehoond, hadden meerdere grote overzichtsstudies hetzelfde getoond: een placebo werkt vrijwel net zo goed als de middelen zelf. En als het eigenlijke middel inderdaad wat beter scoort, dan betreft het een vooruitgang die vergelijkbaar is met die van een nachtje goed slapen. Bovendien is er aantoonbaar sprake van een verontrustende publication bias. Deacons co-auteur Irving Kirsch kwam in 1998 tot een nog aanzienlijk vernietigender resultaat, toen hij ook keek naar studies die nooit zijn gepubliceerd. De famaceutische industrie publiceert alle onderzoeken die uitpakken in het voordeel van de medicijnen gretig, maar zwijgt als het graf over studies met negatieve resultaten. Kirsch moest een beroep doen op de Freedom of Information Act om inzage in die verborgen databases te krijgen. Overigens zijn zelfs ‘positieve’ studies soms minder positief dan ze lijken. Vorig jaar januari liet Erick Turner in het New England Journal of Medicine zien dat een aanzienlijk deel van de gepubliceerde bewijslast bestaat uit ‘negatieve resultaten die als positief worden gepresenteerd’.

De populariteit van antidepressiva heeft nooit een solide wetenschappelijke basis gehad. Gemiddeld verminderen ze depressieve symtomen bij 50 procent van de gebruikers. Dat lijkt indrukwekkend, tot je je realiseert dat placebo’s de symptomen in dezelfde mate verminderen bij 40 procent van de gebruikers. SSRI’s helpen dus 1 op de 10 patiënten, stelt professor David Cohen van de Florida International University, een uitgesproken criticus van de manier waarop antidepressiva aan de man worden gebracht. ‘Ze zijn slechts half zo effectief als de minst effectieve behandelingen tegen kanker.’

En ook Cohen betwijfelt of het gepubliceerde onderzoek wel serieus genomen kan worden. Hij en andere critici wijzen op trucs die in grote onderzoeken worden gebruikt om de prestaties van de middelen te pimpen. ‘Vóór een onderzoek officieel van start gaat, krijgen alle potentiële deelnemers gedurende twee weken een placebo,’ legt hij uit. ‘Iedereen die aangeeft zich beter te voelen, wordt uit het onderzoek geknikkerd.’ De industrie voert aan dat dit nodig is om een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de werkzaamheid van het medicijn. Maar volgens Cohen is het niet eerlijk om de mensen die sterk op een placebo reageren weg te filteren, want op die manier is de bestudeerde groep niet meer representatief voor de ‘wilde’ populatie die in de spreekkamer van de dokter komt. ‘En gegeven het toch al geringe effect van SSRI’s kun je je afvragen hoe het middel het zou doen in een groep met het normale aantal placebo-gevoeligen,’ aldus Cohen.

Je zou als depressieve deelnemer aan een SSRI-onderzoek trouwens wel eens geluk kunnen hebben als je de placebo krijgt. Toen voorstanders van de medicatie placebostudies wilden afschaffen vanuit het idee dat het niet ethisch is om depressieve mensen een werkend geneesmiddel te onthouden, besloten onderzoekers na te gaan of placebo-gebruikers in de grote studies inderdaad vaker zelfmoordpogingen hadden gedaan, zoals werd verwacht. De conclusie die Arif Kahn en collega’s in 2000 publiceerden in de Archives of General Psychiatry, leidden wereldwijd tot krantenkoppen. Patiënten die een echte SSRI hadden geslikt, bleken aanzienlijk vaker zelfmoordpogingen te hebben gedaan (al of niet met succes) dan patiënten die een placebo kregen. Kahn’s verbijsterende conclusie: de suikerpilletjes waren levensreddend.

Ons begrip van de manier waarop SSRI’s werken is overigens net zo shaky als onze notie van hoe goed ze werken. Ze verhogen de hoeveelheid serotonine in hersenen. Waar. Serotonine is een boodschapperstof die mede bepaalt hoe we ons voelen. Waar. Het is goed bewezen dat verhoging van het serotonineniveau in de hersenen de verschijnselen van depressie vermindert, ofwel vrolijker maakt.

Ehhh, niet echt. Of liever, echt niet. ‘Dit is het idee dat ons al twintig jaar wordt voorgeschoteld door de media, maar je zult geen serieuze neurowetenschapper vinden die het onderschrijft,’ zegt Jonathan Leo, hoogleraar neuro-anatomie aan Lincoln Memorial University. ‘Zelfs als je bij depressieve patiënten verlaagde serotoninespiegels zou aantreffen – wat niet het geval is – dan zou daarmee nog niet bewezen zijn dat dat de oorzaak van hun depressie is. Het kan net zo goed een gevolg zijn van iets anders, iets veel fundamentelers. En onderzoekers hebben diverse malen geprobeerd om bij gezonde mensen depressie op te wekken door het serotonineniveau in hun hersenen te verlagen. Vergeefs. Ze blijven opgewekt en stabiel.’

Maar hoe kan het dan dat Seroxat en al die andere gelukspilletjes überhaupt een effect hebben, al is het gering? ‘Ik zie twee verklaringen,’ zegt Joanna Moncrieff, psychiater aan het University College in Londen en auteur van het onlangs verschenen boek The Myth of the Chemical Cure: A Critique of Psychiatric Drug Treatment. ‘Ten eerste is depressie een aandoening die relatief placebo-gevoelig is. Als je denkt dat een middel je wat vrolijker maakt, dan helpt dat al snel. Ten tweede maken SSRI’s je een beetje sloom, waardoor je anders scoort op de Hamilton depressie schaal.’ Ze legt uit: ‘De schaal meet allerlei aspecten van iemands gemoedstoestand en is dus geen goed instrument. Als je iemand een alcoholhoudend drankje geeft, heeft dat direct invloed op de score. En dat geldt voor alle middelen die iets met je gemoed doen.’ Moncrieff weet waarover ze praat. In 2005 publiceerde ze een onderzoek in het British Medical Journal, waarin ze aantoonde dat Ritalin, benzodiazepines (kalmeringspillen als Valium en Seresta) en antipsychotische medicijnen allemaal de symptomen van depressie verminderen, vaak zelfs beter dan SSRI’s. Geen van deze medicijnen is bedoeld om depressie te behandelen.

Waar zal dit debat ons naar toe leiden? Het klinkt paradoxaal, maar voor de farmaceutische industrie komt de discussie op een geschikt moment. Het patent van kaskrakers als Prozac en Seroxat is verlopen en de fabrikanten richten zich op nieuwe farmacologische interventies voor dit nog altijd groeiende medische probleem. Onlangs bleek dat ketamine, een krachtig verdovend middel dat inwerkt op een heel ander systeem van neurotransmitters, de blues als sneeuw voor de zon doet vervagen. Ketamine is niet te patenteren, maar in licht gewijzigde en dus te annexeren vorm zou het een blockbuster kunnen worden.

Intussen vraagt de meerderheid van de ontgoochelde zorgverleners zich af of we ons geloof in een complete klasse medicijnen zomaar moeten opgeven. Tijdens het vragenkwartiertje op het congres in Nice wierp een arts Deacon met nauw verholen verontwaardiging (lees: zwaar billenknijpend en sprekend met voor brildragers in zijn schootsveld zeer vervelende consumptie) voor de voeten: ‘Ik vind dat u uw verantwoordelijkheid moet kennen. Hoeveel patiënten stopten naar aanleiding van uw publicatie op eigen houtje met hun medicatie?’

Nadat het applaus dat dit verwijt genereerde eindelijk was gaan liggen, verdedigde Deacon het recht van onafhankelijke wetenschappers om de werking van medicijnen te onderzoeken, ook van populaire medicijnen. ‘Ik geef toe dat er een probleem is,’ zei hij. ‘Maar moeten we een ongemakkelijke waarheid negeren omwille van de gemoedsrust? Onze gegevens laten zien dat antidepressiva zich niet onderscheiden van placebo. Je kunt hierop op twee manieren reageren. Je kunt zeggen: ‘Oke, dan gebruiken we deze klasse medicijnen als voertuig voor het placeboeffect.’ Je kunt ook zeggen: ‘Als dit medicijn, met al zijn bijwerkingen, niet beter werkt dan een placebo, dan zouden we misschien moeten overwegen om cognitieve gedragstherapie, die bewezen effectief is en geen bijwerkingen kent, de behandeling van eerste keuze te maken.’

En zo woedt dit geïnfecteerde debat voort, al steekt een meerderheid van de deskundigen de kop in het zand. Psychiater Darrel Regier, voorzitter van de American Psychiatric Association, verklaarde dat hij niet onder indruk is van de argumenten die de critici van antidepressiva naar voren brengen. ‘Ik was ten tijde van het gewraakte congres in Europa, maar vond het niet nodig er heen te gaan. Voor mij is dit geen issue en dat zal het ook nooit worden ook.’

Daar zouden de miljoenen SSRI-slikkers wel eens anders over kunnen denken.

De alternatieven voor een pil

Lichaamsbeweging

Het recept: Werk je 3 tot 5 keer per week, 30 tot 45 minuten per keer week in het zweet. Doe zowel krachttraining als cardio. Hoe intensiever je workouts, hoe groter het effect. Als bonus krijg je een strakker lijf en een gezonder hart.

Werkt het? Lichaamsbeweging heeft volgens diverse degelijk uitgevoerde studies een krachtig effect op milde tot matige depressie. In Zweden en Engeland schrijven huisartsen bij depressie letterlijk een recept uit voor hardlopen en andere vormen van intensieve lichaamsbeweging.

Cognitieve gedragstherapie

Het recept: 14 tot 16 sessies waarin een getrainde psycholoog je inzicht verschaft in je negatieve gedachten en gedrag en waarin hij je leert hoe je die kunt transformeren.

Werkt het? Onderzoek laat zien dat cognitieve gedragstherapie aanzienlijk beter werkt dan placebo en dat het effect langdurig aanhoudt. Je moet het wel zelf doen!

Cold turkey stoppen kan riskant zijn

Antidepressiva mogen dan niet werkzaam zijn tegen depressie, ze hebben wel invloed op de chemie in de hersenen. Het cold turkey stoppen met deze medicatie kan dan ook gepaard gaan met onvervalste ontwenningsverschijnelen, zowel lichamelijk als psychisch. De belangrijkste zijn: misselijkheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, duizeligheid en reisziekte, huilerigheid, slapeloosheid en somberheid. ‘Als dit soort symptomen spoedig nadat je met de pillen stopt optreden, is er sprake van ontwenningsverschijnselen en niet van een terugkerende depressie,’ zegt Harvard-psychiater Joseph Glenmullen, schrijver van The Antidepressant Solution. ‘Ik noem het de ‘Catch-22 van de Antidepressiva’. Mensen ervaren onaangename sensatie, schrikken zich een hoedje en beginnen opnieuw met een medicijn dat ze helemaal niet nodig hebben.’ De ontwenningsverschijnselen verdwijnen doorgaans na twee weken, afhankelijk van het type SSRI. In Nederland wordt 80 procent van de SSRI’s voorgeschreven door de huisarts. Glenmullen: Juist huisartsen hebben nog steeds geen idee hoe je deze medicijnen veilig afbouwt.’

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

197 reacties op Paleo tussen de oren

 1. Karin Woudstra zegt:

  Hoi Melchior,

  1 zinnetje twee leesirritaties. Er wordt zelden *over* in het openbaar *over* gesproken, de *wtijfel* aan het nut van SSRI’s bestaat langer dan vandaag.

  Keep up the good work! Fijn ook dat er wat gaat gebeuren op dit vlak.

  groet Karin

 2. jpvandoorn zegt:

  Laten we even aannemen dat alles in het hoofd, lijf en leden een doel heeft. Wat zou het doel zijn van een depressie en waarom moet je hem onderdrukken?

 3. jpvandoorn zegt:

  “De invaliderende neerslachtigheid die het leven tot een onoverkomelijke last maakt, komt onder jager/verzamelaars niet voor”.

  http://sargasso.nl/ww-depressie-als-overlevingsmechanisme/

 4. Jan Peter, je moet hem niet ‘onderdrukken’, je ‘moet’ de mismatch die de pathologie veroorzaakt wegnemen. Er is niets louterends of romantisch aan een klinische depressie. Geen mens wordt er beter van, zoals door theologen en romantici wordt beweerd. Het is vreselijke ziekte, niets anders.

 5. jpvandoorn zegt:

  Melchior, ik heb er genoeg over gelezen om te weten dat het een verschrikkelijke ziekte is. En ik schaar me ook niet onder romantici (hoewel ik af en toe heel romantisch ben) of theologen. Ik ben geïnteresseerd in het ‘psychologische’ immuunsysteem en hoe het immuunsysteem zijn eigen vijand wordt. In samenhang uiteraard met het ‘biologische’ immuunsysteem.

 6. svdv100 zegt:

  Het is inderdaad een vreselijke ziekte. Ik ben jarenlang getuige geweest van de lijdensweg van mijn ex in de geestelijke gezondheidszorg industrie. Het begint met een SSRI bij de huisarts en eindigt met een ongelooflijke hoeveelheid andere “complementaire” medicatie zoals bijvoorbeeld benzodiazepinen en slaapmiddelen. Het toch al zo gevoelige systeem van deze patienten raakt na jarenlang gebruik nog erger van slag. Alle psychiaters die wij zijn tegengekomen bij de zoektocht, schrijven bij de ergste ontwenningsverschijnselen weer opnieuw dezelfde pillen voor. Het is dus vrijwel onmogelijk om uit die vicieuze cirkel te komen. Itsthewooo schrijft over haar geestelijke situatie en haar worsteling erg herkenbaar in mijn ogen. En met haar visie op de geestelijke gezondheidszorg ben ik het door mijn ervaringen als toekijker volledig eens. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ex veel beter af zou zijn met een paleo dieet en alle andere levensstijlaanpassingen volgens de paleo gedachte. Helaas heeft de huidige medische wereld hier geen oren naar. Ik heb het regelmatig aangekaart bij de behandelende psychiaters, maar volgens hen is er geen verband tussen lichaam en geest 😦 .
  Zelf had ik geen geestelijke problemen, maar ben ik enorm opgeknapt door paleo te gaan eten. Mijn FEZ operatie in 2013 voor mijn chronische sinusitis was achteraf niet nodig geweest als de huisarts of KNO arts ooit een keer gevraagd had naar mijn eetgewoonten (magere melkproducten en tarwe). Verder is bij mij een waslijst aan andere vage klachten verdwenen en ben ik eindelijk in staat om af te vallen 🙂

 7. Wat een verhaal svdv100… Psychiaters die zeggen dat er geen verband is tussen lichaam en geest, je zou het nauwelijks kunnen bedenken! Een echte klinische depressie is een zuiver lichamelijke, potentieel dodelijke hersenziekte. Mensen die denken dat er iets functioneels aan is, denken dat vermoedelijk ook van Alzheimer, Parkinson en MS. Zeer beangstigend dat er kennelijk artsen zijn die het brein niet tot de organen rekenen.

  Wooo for president 🙂 . Ik mag haar erg graag.

  Altijd fijn te horen wanneer mensen allerlei ellende met een simpele paleo-interventie hebben opgelost/verlicht!

 8. Ik bleek een eloquenter, meer bij het denkniveau van de 6 lezers passend verslag van dat gedenkwaardige congres in Frankrijk te hebben. Dat vervangt nu het eerste schrijfsel 🙂 .

 9. svdv100 zegt:

  Bedankt voor je reactie, Melchior. Als ik het zelf niet had meegemaakt, had ik het ook niet kunnen geloven. Ik heb verschillende artsen in verschillende instellingen zowel mondeling als schriftelijk op de relatie tussen lichaam en geest aangesproken, maar ofwel ze denken er niet over na ofwel ze mogen er niet op ingaan.
  De relatie tussen eten en hoe je je geestelijk of lichamelijk voelt wordt in ieder geval niet aangekaart in de huidige medische wereld. Ik ben daarom erg blij dat ik je blog heb gevonden.
  Mochten er hier nog mensen zijn die op zoek zijn naar informatie over afbouwen van dit soort medicatie dan is het goed om eens te kijken naar The Ashton Manual van dr. Heather Ashton. Er zijn wereldwijd nl nauwelijks artsen die iets weten van de afbouwverschijnselen van dit soort pillen. Verder is de website http://www.madinamerica.com ook zeer de moeite waard.

 10. Dank, svdv! Ik vermoed dat velen verder komen met die info.

  Nu zullen ‘ze’ (die artsen die in voodoo geloven) binnenkort hoe dan ook worden gedwongen om hun rigide, middeleeuwse werkmodel te heroverwegen, want het onderzoek naar de gut-brain axis is roodgloeiend en produceert revolutionaire inzichten.

 11. CushiHuaira zegt:

  http://www.libc-leiden.nl/events/libc-symposia

  Er komt toch wel steeds meer onderzoek naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. Zie een aantal van de sprekers op dit publiekssymposium dat in september in Leiden plaatsvindt. Helaas geen kaartjes meer beschikbaar.

 12. dojodelft zegt:

  Ach ja … zolang volgens mijn huisarts en dermatoloog eczeem geen enkele relatie heeft met voeding … verbaast het me niet dat deze naieve houding tov voeding nog sterker geldt voor de psychiatrie.

 13. svdv100 zegt:

  De inzichten van Itsthewooo zijn m.i. de moeite van het bestuderen waard en ook de commentaren van sommige lezers op haar blog. In een van de commentaren gaf iemand aan dat als hij een ketogeen dieet volgt hij geen last heeft van onrustige gedachten over het verleden of over de toekomst en kan hij prima leven in het heden. Zodra deze persoon dit dieet loslaat komen deze gedachten onmiddellijk terug. Deze onrustige gedachten zijn erg vermoeiend voor de patiënt en mijn ex heeft nooit enige baat gehad bij allerlei therapieën die hem anders met deze gedachten moesten leren omgaan.
  Achteraf denk ik dat alle stoppogingen en therapie oefeningen zinloos zijn geweest zonder de aanpassing van zijn dieet.

 14. Jo tB zegt:

  De eigenaar van een sigarenzaak bij mij om de hoek, heeft zich op een vroege ochtend onder de metro gegooid. Hij was al jaren onder behandeling voor depressie, en volgestouwd met anti-depressiva. Tja dan wordt je wakker geschud van de gevaren van dat soort medicijnen.

  In een aanverwante tak, wordt er wel meer naar voeding en brein gekeken.
  http://www.foodforthebrain.org/nutrition-solutions/adhd-and-hyperactivity/about-adhdhyperactivity.aspx
  Blijkbaar wordt interdisciplinair ook niet met elkaar gesproken. Ze zouden wat van elkaar kunnen leren. Ook daar zijn er artsen die het kind willen volstouwen met medicijnen dan naar de voeding te kijken.

 15. jpvandoorn zegt:

  Niet framen Melchior, ik denk dat helemaal niet van Parkinson, Alzheimer, MS, etc.
  En ik zeg ook niet dat je hem moet onderdrukken. Zoals de meeste ziekten begint hij ergens. Waarschijnlijk (afgezien van de genetisch verklaarde depressies) bij emoties die niet ‘normaal’ worden verwerkt. En daardoor te grote hoeveelheden cortisonen en adrenaline gaan afscheiden met alle gevolgen van dien. Watve maakte deze case al helder in verband met stress.

  Ik ben geïnteresseerd in het begin. Welke voorzorgen moet je nemen? Goede voeding, lichaamsbeweging, je kunnen (en mogen) uiten, familie- en sociale verbanden. De interventie op deze gebieden lijkt me duidelijk en hebben allen een positieve uitwerking. Het gaat mij om het aanwezig zijn van deze basale levensvereisten. En de aandacht ervoor. Natuurlijk als het al (te?) laat is. Maar juist ook voor die tijd.

 16. Ik refereerde niet aan jou, Jan Peter, maar ik zie dat het zo opgevat kan worden. Excuses. Ik doel op psychiaters die kennelijk denken dat de hersenen op de een of andere manier los staan van de totale fysiologie en die simplistisch aannemen dat het verhogen van de beschikbaarheid van één neurotransmitter zo’n complexe, fundamentele pathologie corrigeert.

  Even voor het goede begrip, als ik het over een klinische depressie heb, dan bedoel ik de depressie van het niet meer uit bed willen/kunnen komen, het zich niet meer wassen, het dood willen, het diepe gevoel van volstrekte waardeloosheid, zinloosheid en uitzichtloosheid, het zich totaal afzonderen, etc. Dit in contrast tot normale, contemplatieve en dus functionele neerslachtigheid, rouw, etc.

  Een klinische depressie is nooit functioneel. Het is een systeemziekte – al deze patiënten hebben meerdere features van het metabool syndroom – en waarschijnlijk meestal een uiting van endotoxemie (via de darm dan wel via de bloed-brein barriere).

 17. Jo, het gebrek aan interdisciplinaire cross-talk is soms verbijsterend.

  Kinderen en psychofarmaca… Brrr…

  Soms is het – misschien – nodig. Meestal is het het begin van een hoop ellende. De uitspraken van Gøtzsche liegen er niet om. Medicatie is een gigantische pest, een door ons zelf gecreëerde epidemie en de derde doodsoorzaak.

 18. jpvandoorn zegt:

  We begrijpen elkaar, Melchior. Er wordt gemedicaliseerd waar het nog met eten, bewegen, praten en vrienden kan.

 19. Precies, Jan Peter. Ik zou willen zeggen: waar het voorlopig waarschijnlijk alleen met eten, slaap, daglicht, bewegen, praten, vrienden, etc. kan.

  Ik heb ook onderzoek gezien dat suggereert dat geen enkele omstandigheid, hoe vreselijk ook, een klinische depressie kan induceren in een metabool gezond organisme. Elke ochtend vier boterhammen met Nutella eten kan dat daarentegen wel.

 20. Lennard zegt:

  Mooi stuk Melchior. Ik zie dat de tekst veranderd is ten op zichte van de e-mail (eerste) versie. Gelukkig, want hierin deed je net alsof M&M’s schadeloze pilletjes zijn, hoe kun je 😉

  Is het trouwens niet wat voorbarig om te zeggen “Esther Nederhof gaat onderzoek doen…”, terwijl ze überhaupt nog de subsidie moet aanvragen?

 21. Christel zegt:

  Psychologen van de toekomst zijn dus eigenlijk voedingsdeskundigen. 😉

  Goed artikel weer, Melchior en mijn zus is het bewijs. Sinds zij Paleo is, is ze omgeslagen als een blad aan een boom. Maar ze mag nog niet afbouwen van die rommel. Eerst was het wachten op een nieuwe psychiater en nu onze vader overleden is, is dat weer een reden om te wachten met afbouwen. Van mijn zus snap ik heel goed dat ze niet terug wil naar het zwarte gat, maar ik hoop toch dat ze stiekem zelf gaat afbouwen. Met een halfje en dan een hele, etc. En dan haar psychiater confronteert met het feit dat ze ‘clean’ is en zuiver op paleo kan bogen betreffende haar lichamelijke en geestelijke gesteldheid. We zijn met zijn allen zo geïndoctrineerd door de medische wereld en voedingsindustrie dat we amper meer zelf durven beslissen, voor onszelf of onze kinderen, wat goed of niet goed is.

  Wat stop je eigenlijk voor vergif in je lijf met die pillen? Dat vraag ik me af.
  Iemand die daar iets over kan vertellen? Of is het een hele stomme vraag?

 22. Dank Lennard! Ja, ik heb er een meer volwassen verslag ingezet 🙂 .

  Heb je Esthers jongste post gelezen?

  http://esthernederhof.wordpress.com/2014/07/03/overleg/

  Er moet volgens mij veel gebeuren willen ze haar en haar collega’s stoppen! En anders beginnen we maar een crowd fundings actietje, toch? Wouter de Heij wil als we het hem lief vragen vast wel een paar ton doneren 🙂 .

 23. marietsebiel zegt:

  Fantastisch, dat onderzoek wat Ester gaat doen.
  In de hoop dat ze genoeg aanwijzingen vindt om Big Pharma en de aanhangers, een wereldomvattende, misleide sekte, een halt toe te roepen. Een beetje, alle beetjes helpen 😉

  Vandaag ná de sportschool, man rond 65 jaar, joekel van een broodbuik, therapeutisch sporten, praatje op de bank, eerste keer met hem, ik bloedprikken, ben je diabeet ?
  Ja maar bijna niet meer 😉 3 pillen eruit en nu de insuline nog ! Ongelovig kijken. Ja, ik heb heel veel pillen, zal nooit beter worden, eerder slechter ! Wat heb je dan ? Een auto-immuun ziekte , reuma -artritus. Wordt nooit meer beter, zegt de dokter. Berustend !
  Graan, brood en zuivel, melk ! Ja dat heb ik wel gelezen…. Peinzend. (Doorlezen man !!! )
  Ophouden (tegen mezelf) Alleen als hij echt vraagt. Gaat hij waarschijnlijk niet doen.

  Gevangen in het net. Broodheer van de sekte 😉

  • Christel zegt:

   Mariet, wat zou er gebeuren als je die man een potje placebopillen geeft met op de bijsluiter het dringende advies om 2 maanden geen suiker, tarwe en zuivel te consumeren? En mogelijk ook de calorie inname wat aan banden te leggen? 🙂

 24. Christel zegt:

  En hopelijk wordt het eten van Esthers onderzoek niet opgewarmd in een magnetron. Ben wel benieuwd naar het onderzoek.

 25. Tanja zegt:

  Dag Melchior, het begin van je betoog, namelijk invloed van voeding op depressie, lijkt wat uit beeld te raken. Ik vind dat jammer want ik zou daar graag een goed artikel van willen krijgen in het Nederlands. Zowel mijn zus als een collega kampen hiermee maar ik heb nergens een leesbaar artikel over kunnen vinden. En paleo staat erg ver van hun bed en vervolgens geen arts die de relatie legt helaas…. Zijn er voorbeelden van of jij weet? Groet Tanja

 26. Mooi stuk. Ik zou willen dat deze hele discussie over AD 15 jaar geleden al werd gevoerd, toen stak ik nl. die pilletjes in mijn mond in de hoop dat ik mijn zware depressie achter me zou kunnen laten. Ik knapte idd op maar had ik geweten dat diezelfde klotepillen mijn stofwisseling voorgoed naar de vernieling zouden helpen dan had ik me waarschijnlijk bedacht. Want knapte ik op door de pillen, het placebo-effect, de therapie of het zwemmen dat ik dagelijks ging doen? Wie het weet mag zijn vinger opsteken.
  Als bijna ex-ME patiënte heb ik van mijn behandelaar Ashok Gupta geleerd dat ons brein plastisch is en dat we nieuwe wegen en verbindingen kunnen aanleggen. Dat werkt ook goed tegen depressies, ontdekte ik. Van paleosites leerde ik dat voeding tegen je kan werken en voor je kan werken. Depressief ben ik overigens nooit meer, sterker nog: ik ben tegenwoordig een blij ei.

 27. Kirsten zegt:

  @Jpvandoorn: jij vraagt “Laten we even aannemen dat alles in het hoofd, lijf en leden een doel heeft. Wat zou het doel zijn van een depressie en waarom moet je hem onderdrukken?”
  Dat vind ik nou ook een interessante vraag. Naar mijn idee is het zo dat wanneer het lichaam uit balans wordt gebracht, het op zoek gaat naar een nieuwe balans, waarbij het zijn stinkende best doet om je te beschermen tegen erger (dood of infectie). Een depressie zou dus een beschermingsmechanisme van het lichaam kunnen zijn. Maar waar beschermt het je tegen?

  Een van de redenen zou kunnen zijn dat het lichaam zo’n tekort aan energie heeft (of dat bijvoorbeeld het immuunsysteem zoveel energie nodig heeft) dat het lichaam je dwingt om rustig te blijven (lees: depressief in bed liggen). Als je toch actief zou gaan worden en dus spieren, hersenen en misschien ook wel spijsvertering meer energie vragen, gaat het mis met de energieallocatie. Het immuunsysteem krijgt dan niet meer genoeg energie om je te beschermen tegen bijvoorbeeld pathogenen. Het gevaar is dat je dood gaat.

  Een andere theorie zou kunnen zijn dat je een schadelijke ziekteverwekker bij je draagt, maar dat je ‘de soort’ beschermt door je af te zonderen, waardoor de kans op besmetting wordt verkleind.

  Het is een theorie, maar wel een met een andere kijk op depressie denk ik. En ik denk ook dat een ‘psychiatrische ziekte’ een lichamelijke ziekte is, die vooral merkbaar is in de hersenen / onze gemoedstoestand, maar dat het herstel van het lichaam leidt tot een verbetering van het gemoed.

 28. Kirsten zegt:

  Ik bedoelde ook niet dat het alleen in de psyche merkbaar is, want – zoals jij ook al zegt – als het een lichamelijke ziekte is, is het logisch dat je de effecten ervan in je hele lichaam ervaart. Daarom vind ik het eigenlijk ook zo vreemd dat er nog steeds zo’n taboe rust op psychiatrische aandoeningen. Zelfs in het ziekenhuis waar ik werk is de psychiatrie een vreemde eend in de bijt en worden psychiatrische gegevens voor een (groot) deel afgeschermd voor andere behandelaren. De ziekte zit ‘tussen de oren’ en daarom word je er anders op aangekeken dan wanneer je met een bmi van 50 moet worden geopereerd of dat je een nieuwe heup nodig hebt omdat de originele is versleten.

 29. Haha Kirsten, ja maar dat is helaas weer een andere discussie, het stigma dat er op rust en op alle andere niet zichtbare aandoeningen. Ik ben zelf ME patiënt en heb dat ook ervaren. ME is een neurologische aandoening (getraumatiseerde amygdala) met als gevolg allerlei lichamelijke klachten, naast de neurologische. Ik heb artsen tegenover me gehad die me zonder met hun ogen te knipperen vertelden dat ik me moest schamen en maar in therapie moest en me letterlijk uitlachten als ik vroeg of ze dat ook aan patiënten met een gebroken been vroegen.
  En ook hier weer: geen arts die vroeg: wat eet je, hoe leef je?

 30. Tanja, daarover is weinig concreets bekend, want het is nauwelijks bestudeerd. Maar we kunnen wel een gegist bestek uitzetten. Een gegeven dat we even moeten aannemen is dat veel mensen met depressieve klachten aanzienlijk beter worden als ze paleo gaan.

  Depressie gaat gepaard met alle kenmerken van het metabool syndroom. Het is waarschijnlijk metabool syndroom, waarbij de hersenen om de een of andere reden extra de pineut zijn. Spreadbury’s hypothese past hier prachtig. Elimineer de dense, acellular koolhydraten en alle kenmerken van het metabool syndroom verdwijnen, dus ook depressie.

  Darmflora is anders bij mensen met een klinische depressie.

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nmo.12378/abstract

  Paleo heeft, ook weer via Spreadbury, een gigantisch (corrigerend?) effect op de darmflora.

  Gluten zet via zonulineprovocatie niet alleen de darm, maar ook de bloed-breinbarriere langer dan normaal open. Dit verhoogt de kans op lipopolysacchariden overload (subklinische sepsis) en het resulterende, voor depressie karakteristieke ‘sickness behaviour’.

  Bij depressie is sprake van een soort diabetes van het brein, waardoor hersencellen te weinig energie hebben om goed te functioneren. Ketose levert alternatieve brandstof die wel opgenomen en gebruikt kan worden en je ziet dan ook dat mensen direct opknappen wanneer ze lang vasten of op een ketogeen dieet gaan.

  Er zijn ongetwijfeld nog veel meer denkbare routes. Maar als je de overduidelijke mismatches corrigeert, corrigeer je waarschijnlijk een hoop ontspoorde fysiologie zonder te weten hoe je dat doet.

 31. En hier wordt nog even bevestigd dat een neolithische glycaemische load je niet alleen depressief, maar ook dom maakt.

  http://www.scientificamerican.com/article/sugar-may-harm-brain-health/

 32. bert zegt:

  Als we in een wereld leefden waarin paleo de standaard was en we al niet anders wisten… Dan zouden er ook wel mensen depressief zijn. Toch ! Of niet ??? Het denken als reactie op een gebeurtenis of moeilijke schijnbaar onoverkomelijke problemen kan mensen toch altijd in een turbulente negatieve spiraal brengen. Je kunt de wereld van de oude paleo-omstandigheden toch niet vgl. met de huidige onoverzichtelijke maatschappij van keuze-individualiteit. Het leven in overzichtelijke close gemeenschappen die niet op het individu gericht is is toch op zich zichzelf een sterke preventie van hulpeloosheid/depressie. De gemeenschapszin is juist een sterke preventieve werking tegen depressie. Individualisme, je op je eigen (negatieve) gedachten kunnen focussen door afzondering is erg deprimerend. Die kans is kleiner in een tribe. Problemen in een paleo-tribe zijn veel tastbaarder duidelijker overzichtelijker. Dan in de moderne-maatschappij die “toevallig” neolitisch is. Er is een verband tussen de modernisering van de maatschappij en het neolitische voedingspatroon. Hoe moderner de maatschappij/samenlevingsvorm heo neolitischer het voedingspatroon. Hoe moderner de maatschappij hoe meer depressies.

  Mijn oom is n.a.v. van anti-depressivia helemaal doorgeschoten naar manisch-depressiviteit. Ik weet zeker dat hij door omstandigheden depressief geworden is. Hij was ernstig met zichzelf in discussie in zijn onmogelijkheden en dat werdt van kwaad tot erger.
  Maaf ik sluit natuurlijk geen positief effect van goede insuline en bloedsuiker-niveau’s uit d.m.v. paleo.

 33. Bert, omstandigheden kunnen je over de rand duwen, maar ze kunnen geen klinische depressie veroorzaken.

  Een zieke darm(flora) wel. Iemand die in een overzichtelijke, egalitaire paleo-tribe leeft, maar dagelijks bruin brood met hagelslag, macaroni, Becel, suiker en melk tot zich moet nemen, loopt groot risico op (ondermeer) depressie. Iemand die een hectisch en sociaal nogal losgeslagen bestaan leidt in de stadsjungle, maar uitsluitend groenten, fruit, vlees, vis, eieren, noten en wat knolgewassen in zijn mikje douwt, heeft een erg laag risico op (ondermeer) depressie.

  Als iemand een depressie ontwikkelt, kijken we naar zijn verleden en zeggen: ‘verrek, logisch dat hij instortte.’ We vergeten dat talloze mensen onder vergelijkbare psychosociale omstandigheden geestelijk gezond blijven. Eten zij brood en pasta, dan krijgen zij gewoon één van de andere uitingen van het Neolithisch Syndroom 🙂 .

  Freuds fantasieën vinden – in een 21ste eeuws jasje – nog altijd veel gehoor.

  • bert zegt:

   Melchior ik denk dat ik niet helemaal begrijp wat je bedoeld met wat je schrijft als :
   “Bert, omstandigheden kunnen je over de rand duwen, maar ze kunnen geen klinische depressie veroorzaken”.

   Je schrijft zelf dat het onvoorstelbaar is dat artsen niet geloven dat er een beinvloeding is van lichaam-geest.. Stel je hier dat dat slechts eenrichtingsverkeer is ?Van een zieke darm naar een zieke geest. En als ik je goed begrijp is de invloed van de geestelijke-reactie op het lichaam/geest, freuds fantasien in een 21ste eeuws jasje !!
   Wel,….

   Ik denk dat je te enthousiast wordt over paleo. Tijd voor vakantie. Misschien 2 weekjes africa, op de savanne.

 34. Gert van der Hoek zegt:

  Dezelfde mechanismen die een “leaky gut” teweeg brengen, zorgen tegelijkertijd voor een “leaky brain”, dat lijkt als een Pa(a)l(eo) boven water te staan. Goed om daar eens extra aandacht voor te vragen. Ook hier per individu verschillende gevoeligheden, verschillende uitingsvormen.

  Het interessante van het Paleo Perspectief is, dat het niet gaat om “one cure fits all” , maar om een echte “multi-channel” aanpak. Die inderdaad (bijna) overal goed voor is.

 35. Precies, Gert. En juist dat maakt het zo lastig ‘verkoopbaar’. Het maakt het voor mensen die uitsluitend lineair (en dus niet biologisch) denken makkelijk om het als snake oil weg te zetten.

  Dat is op zich prettig, want ik koester mijn aandelen Novo Nordisk en Eli Lilly 🙂 , die het dankzij deze analfabeten tot in lengte van dagen uitstekend zullen blijven doen.

 36. Bert, ik zeg niet dat er sprake is van eenrichtingsverkeer. Stress verandert de darmflora. Cognitieve gedragstherapie verandert de darmflora. Alles werkt alle kanten op. Je leest wat je wilt lezen.

  Maar als het fundament in orde is, kan een stressor, hoe zwaar ook, geen klinische depressie induceren. Gezonde muizen met een normale darmflora blijven wanneer je ze in een bak water gooit en belet om eruit te klimmen, zwemmen en proberen tot ze dreigen te verdrinken (onderzoekers zijn gelukkig wel zo humaan om ze dan op te vissen). Voorzie dezelfde muizen van een graan, suiker & melk flora en ze geven al na enkele halfslachtige pogingen op. Wij zijn niet anders en magisch wensdenken helpt weinig.

  Ik ga inderdaad op vakantie als alles meezit! Stedentripje 🙂 .

  • bert zegt:

   Ik ga vandaag naar mijn oom (in het verpleeghuis) die nu van de lithium is gegaan (was voor zijn manisch depressiviteit).. Het gaat niet goed met hem.
   Wat wel opvallend is of niet.. Hij heeft een hoog frequent wisseling van depressie en “manie”. Zo’n beetje maandelijks/5/6 weken..(compleet suf geen woord en geen wil behalve in bed blijven en dan weer plotseling bij positieven) Het moment van omslag ging wel eens vaak gepaard met diarree… Ik zei dan altijd nu de darm los komt.. komt de geest ook los en komt hij weer in beweging. Daar kun je natuurlijk alles over invullen.. Of niet. Hij leeft ook al jaren in een uitzichtloze situatie na een brommer-ongeluk 32 jaar geleden met fysieke gehandicaptheid als gevolg en opname in een huis met geestelijk/lichamelijk gehandicapten. Toen depressief geworden vanwege zijn gevoeligheid vanwege brood eten etc. Toen anti-depressivia en toen doorgeschoten naar complete manie en vervolgens inzinking. Sindsdien elke 4-5-6 weken omschakeling.. Op en neer.
   Ik zal vanavond de verlossing proberen in te zetten. Paleo. Al zeg ik dat een kussen op zijn hoofd de beste verlossing zou zijn. Gezien euthanasie niet mag. Maar ik durf het niet.

 37. Gert van der Hoek zegt:

  Vergis je niet Bert: “Problemen in een paleo-tribe zijn veel tastbaarder, duidelijker, overzichtelijker”. Een samenleving kan er eenvoudig uitzien, als je bijvoorbeeld kijkt naar het gebruik van technologie. Maar sociaal, cultureel, religieus kan dezelfde samenleving duizelingwekkend complex zijn en voor zeer grote individuele spanningen zorgen.

  Ben het met je eens dat een “tribe” veel steun kan geven, op allerlei manieren o.a. bijna de hele dag sociaal contact en via rituelen en sjamanen.

  Aardig artikel over aanpak psychologische problemen vanuit een breed Paleo Perspectief:

  http://www.redorbit.com/news/health/851310/psychologist_seeks_stone_age_solutions_to_depression/

 38. Bert, dat is erg schrijnend en ik respecteer je scepsis. Toch denk ik dat er een andere way out is dan het barmhartige kussen. Ketonen stabiliseren een bipolair brein behoorlijk effectief.

  http://www.psychologytoday.com/blog/evolutionary-psychiatry/201110/dietary-treatment-bipolar-disorder

  en:

  Neurocase. 2013;19(5):423-6. doi: 10.1080/13554794.2012.690421. Epub 2012 Oct 3.

  The ketogenic diet for bipolar disorder.
  Phelps JR1, Siemers SV, El-Mallakh RS.

  Abstract

  Successful mood stabilizing treatments reduce intracellular sodium in an activity-dependent manner. This can also be achieved with acidification of the blood, as is the case with the ketogenic diet. Two women with type II bipolar disorder were able to maintain ketosis for prolonged periods of time (2 and 3 years, respectively). Both experienced mood stabilization that exceeded that achieved with medication; experienced a significant subjective improvement that was distinctly related to ketosis; and tolerated the diet well. There were no significant adverse effects in either case. These cases demonstrate that the ketogenic diet is a potentially sustainable option for mood stabilization in type II bipolar illness. They also support the hypothesis that acidic plasma may stabilize mood, perhaps by reducing intracellular sodium and calcium.

 39. jpvandoorn zegt:

  Je hersens zitten ook in je buik. http://www.dailymotion.com/video/x1jp95s_le-ventre-notre-deuxieme-cerveau_news

  Servant Schreiber, de een paar jaar geleden psychiater, beweerde dat je hersens in je hart zaten.
  Emoties sturen het lichaam aan. Hersens zijn altijd te laat. Het lichaam moet achteraf corrigeren en als dat teveel moet, houdt het op. Genoeg om over na te denken.

  Melchior, het muizen voorbeeld vind ik echt niet kunnen. En wat bewijst het? Dat gezonde mensen meer conditie en wilskracht hebben dan ongezonde mensen. Goh.

 40. Oei, Jan Peter. Daar ga ik maar niet op in.

  Of misschien toch maar wel. Je klampt je aan de simpele waterbak vast als een mossel aan een scheepsromp, maar het is een zeer krachtig bewijs. Een van de meest duidelijke markers voor depressie in een proefdiermodel is geen gehoor geven aan de overlevingsprikkel. Dat heeft helemaal niets met ‘wilskracht’ te maken, het is een reflex. Een muis met een klinisch depressief brein negeert een primaire reflex.

  Dezelfde proefdieren vertonen wanneer ze worden voorzien van een zieke darmflora ook gedrag dat mensen met een zuiver antropocentrische blik op biologie wel zullen herkennen als depressief gedrag, zoals ‘sickness behaviour’, anorexia, etc.

 41. Christel zegt:

  Erg interessante discussie weer! Sommige opmerkingen zetten me weer aan het denken, maar eigenlijk is het al een oude wijsheid: Mens sana in corpore sano” Een gezonde geest in een gezond lichaam” Als ik emotioneel in de war ben of een paniekaanval krijg, voel ik dat direct in mijn lijf. Wat eerder in actie komt weet ik niet, het lijf of de hersenen, ik weet wel dat het me letterlijk verlamd en mijn denken blokkeert.

  Paleoproef zou iets voor een tv programma of documentaire zijn. Volg een jaar lang depresieve mensen, mensen met overgewicht en of reumatische klachten, diabetes, ook wat mensen zonder klachten met de camera. De ene helft sport daarnaast, de andere nauwelijks. Zoek de verschillen.
  Mocht iemand mijn idee kunnen verkopen, ik heb nog wel een bankrekening met een laag saldo 🙂

  Iets dergelijks zou best eens de wereld op zijn kop kunnen zetten om zonder medicijnen mensen gezonder te maken als we het dan toch over demedicatiseren hebben en nog belangrijker, het zou mensen de ogen openen. Programma’s die op tv komen worden eerder als waarheid ervaren dan mensen die je in de supermarkt tegen komt. Kijk maar wat er gebeurde met die docu over dat rawfood jongetje. De eerste rawfoodrage is aan luwen maar heeft mensen toch op een ander spoor gezet. Of slaat zoiets alleen aan als het negatief uitpakt?

  Ik ben nog steeds zo blij dat ik Paleo ben gegaan, nu al weer bijna een jaar geleden. Het is niet zo dat ik nergens meer last van heb, maar voel me wel herboren. En een stuk opgewekter! Mede dankzij deze site is er veel interessante Nederlandstalige informatie te vinden. Hartelijk dank!

 42. marietsebiel zegt:

  Paleo Rocks, ik heb het nu weer heel duidelijk ervaren.
  Door het Taylor experiment ging ik in navolging van zijn uitgebreide aanwijzingen, min of meer af van Paleo. Hij gebruikt in zijn interventie shakes van Whey proteine met suiker en zoetstof en daarnaast groenten in de vorm van sla of soep. Weinig vet en geen dierlijk eiwit, hooguit 500 tot 600 calorieën. De eerste weken ging het goed, afvallen ( met als doel ontvetting van de lever ) en betere bloedsuikers.
  In de twee latere weken, bleef ik wel wat afvallen maar de bloedsuiker steeg weer wat, waardoor ik toch weer meer insuline moest gaan gebruiken.
  Tot ik een beetje moe en misselijk werd. Gevolg, brainfog, pessimistische gedachten, depressief.
  Waar herkende ik dat van ? Nou van vóór Paleo ( met nog meer verbetering door AZM , weg manisch-depressief, minder dyslexie, minder ‘lichte’ ADHD verschijnselen van druk, gauw geprikkeld door omgevingsruis )

  Toen wij ( het team Roy Taylor experiment 😉 ) op het lumineuze idee kwamen om Taylor opnieuw uit vinden en om te buigen naar Paleo, mét calorie restrictie ( vlees, vis, eieren, vooral vet en groenten, maar géén shakes met zuivel en suiker !) om hetzelfde effect te bereiken.

  Twee dagen, 2 : maar ! weer Paleo en ik ben weer ‘the old me’ !!! Ausgeglichen, vrolijk, helder
  ( naast nog eens een betere bloedsuikers en weer minder insuline )
  Zo is het uit te houden 😉 Paleo rocks…

 43. Christel zegt:

  Top, Mariet!!!! Keep going. We rock with you 😉

 44. Hans zegt:

  Heb Mariet op haar blog , klik even op marietsebiel gevolgd met Melchior’s ,,meedenken” 😉 zoals hij bescheiden zegt , ha ha .

  Prachtig , zie de resultaten ! , het kan , leer er van en rijmt ook nog 🙂

  http://mariethoen.wordpress.com/

 45. Melk bevat eiwit en vet. Melkvet is tot daar aan toe, met de eiwitten uit melk moet je heel kalm aandoen. Zegt o.a. Remko Kuipers.

  Wei – dat in de meeste nu zo populaire eiwitshakes zit – is geconcentreerd melkeiwit. “Erger” kan bijna niet. De ervaring van Mariet laat zien hoe dat kan uitpakken: slecht.

  Motiveert mij wel weer om nog kalmer aan te doen met de zachte geitenkaasjes enzo.

 46. Jimmy Dan zegt:

  Melchior,
  Dank! Inmiddels volg ik je blog al ruim een half jaar en ik heb er veel uit gehaald wat betreft gezondheidstips en weetjes. Ik voel me stukken beter op veel verschillende vlakken. Het enige is die kl*te depressies (al sinds ik een jaar of 9 ben)… Erg fijn om hier ook eens iets meer over te lezen. Ik ben godzijdank sinds een paar maanden van de Venlafaxine (SNRI) af. Ik heb dat ruim een jaar geslikt, de bijwerkingen waren vreselijk en de depressie werd onderdrukt maar het ging zeker niet beter. De ontwenningsverschijnselen tijdens het stoppen waren rampzalig. Wat voelde ik me een junk. Mijn psych zei dat ik ‘gewoon’ maar moest stoppen, maar ik heb uiteindelijk de capsules opengemaakt om de kleine pilletjes die daarin zaten eruit te vissen en het zo langzaam af te kunnen bouwen.

  Verandering in mijn dieet heeft me op veel vlakken beter doen voelen, helaas hang ik nog steeds in een depressie. Ik heb niet alle reacties gelezen, op het moment geen tijd voor, maar dat ga ik later zeker doen in de hoop dat ik daar nog iets van opsteek! Zoals ik me de afgelopen 1,5 jaar weer voel gun ik niemand.

  Ik blijf je volgen.

  Groetjes,
  Jasmijn

 47. Corrien zegt:

  De oorspronkelijke anecdote -eigenlijk doet een placebo het net zo goed- herinnerde mij aan een verhaal van een oude apotheker (nog zo’n echte pillendraaier). In het multi-disciplinair overleg hadden de plaatselijke huisartsen en hij geconcludeert dat er wel erg veel patiënten een pilletje nodig hadden voor de psyche.
  Besloten werd dat hij ook een ‘gewoon suikerpilletje’ zou maken met hetzelfde uiterlijk en dat de huisartsen via een code zouden laten weten of ze wilden dat de betreffende patiënt medicijn of placebo zou ontvangen….

  Er was slecht één patiënte die het verschil opmerkte. Zij kwam enkele dagen later terug: “Dit zijn andere pillen dan de vorige die u had gegeven”. “Oh ja, wat voor verschil merkt u?” “Deze bleven drijven toen ik ze probeerde door te spoelen….”

 48. Hans zegt:

  Begrijp dat er verschillende soorten melkeiwitten zijn zoals A-1 welke kwalijker is dan A-2 ? De Friese Holstein koe geeft meer A-1 , het barst overigens van die lelijke uiers op poten hier , producenten voor Friesland Campina en Doc Kaas .
  ://www.ergogenics.org/a1-melkeiwit-veroorzaakt-hartaanvallen-diabetes.html

  Blijft dat ( rauwmelkse biologische ) geitenkaas beter/minder slecht is dan de koe-versie ?
  Alles wat met melk te maken heeft is niet paleo maar kaas ,Turkse yoghurt laten staan dat ga ik niet redden

  @ Corrien : 😀

 49. Jo tB zegt:

  Dus dat vele kaas, melk en joghurt dat ik door de jaren verorbert heb heeft mij de das om gedaan en me diabetes gegeven. Ik heb jaren lang geloofd dat melk de witte motor was

 50. Even weinig tijd, maar iemand wijst me zojuist op deze interessante post van Juglen Zwaan:

  http://www.ahealthylife.nl/voedingscentrum-pakt-kleine-blogs-genadeloos-aan/

  Het Voedingscentrum schijnt een blogger die wees op de banden die de organisatie in het verleden onderhield met Unilever et al een advocaat op z’n dak te hebben gestuurd!

  Dat is wel héél leuk. Dat ga ik ook proberen 🙂 !

 51. Hoi Jasmijn,

  Dank. Waarmee duidelijk is dat Ray Charles zich niet zomaar van zijn kruk laat verjagen als hij eenmaal in de darm heeft plaatsgenomen om zijn epigenetische Blues te spelen. Een kuurtje antibiotica kan al voldoende zijn om Elton John, The Stones, Corrie & De Rekels, de Kermisklanten en andere bacteriële gangmakers weg te jagen. De echte, snelle oplossing zal bestaan uit een fecestransplantatie op maat, zoals dat nu al gebeurt om een hardnekkige Clostridium difficile infectie te genezen. De pathogenese van beide ziekten is in de grond waarschijnlijk niet zo heel verschillend.

  Ongevraagd enkele losse suggesties.

  Shore based paleo, ofwel het ‘eigenlijke’ paleo. Zoals hier al vaak aangehaald werden we zeer waarschijnlijk sapiens in een kustlandschap en met name het brein voelt zich senang bij een kustvoeding met veel breinspecifieke nutriënten.

  Een poosje ketogeen gaan. Bij depressie en veel andere hersenziekten is sprake van een energietekort in het brein. De cellen kunnen niet meer bij de overvloedig circulerende glucose. Ketonen vormen een superieure brandstof, bezitten neuroprotectieve en neurotrope eigenschappen en verschillende mensen melden verlichting van depressieve symptomen.

  Experimenteren met probiotica en diverse vormen van resistent zetmeel.

  Succes! Ik hoop dat je Het Beest uiteindelijk kan laten afdruipen.

 52. Stillewillie zegt:

  Ik twijfel of ik de zuivel moet laten staan, yoghurt eet ik zelden maar kaas is zo lekker dat eet ik bijna dagelijks. Verder hou ik me behoorlijk strict aan het bierviltje, ik ben tijdens de vakantie na een paar piepkleine uitspattingen op tarwegebied genadeloos door de darmen afgestraft. Ik kan jullie verzekeren dat dat je weer goed bij de les houdt. Met nu ook mijn echtgenoot (althans voor een groot deel) aan boord wordt het ook steeds makkelijker natuurlijk.
  Vanmiddag ga ik ‘het glutengevaar’ van Perlmutter kopen, ik verwacht daarin ook informatie over depressie tegen te komen. Ooit ook enkele keren op mijn pad gehad, maar goddank al jaren geen last meer van. Wel interessante kost om te lezen, denk ik.
  @Mariet, super wat je hebt bereikt, je bent een lichtend voorbeeld. Zo zie ik ze maar weinig (lees nooit) onder mijn clientèle (in de apotheek). Veel succes!

 53. Zeven zegt:

  Ehm…..wordt depressiviteit niet vastgesteld middels het aftikken van een vragenlijst? Altijd al geweten dat er niets wetenschappelijks was aan antidepressiva. Men schrijft het voor omdat het stukken beter werkt dan bijvoorbeeld een lobotomie. Nou ja, die werkt ook wel maar de bijwerkingen zijn wat steviger dan die van een pilletje. Mensen met geestesziekten zijn stukken beter gaan functioneren door hoe het vandaag de dag behandeld wordt.

  Paleo/lchf/keto-achtig eten kalmeert absoluut het denken, ook vrij logisch. Tot zover is alleen mijn RS experiment niet bepaald succesvol. Na linksom en rechtsom ben ik nu bovenlangs aan het gaan. We komen er wel 🙂

 54. Zeven zegt:

  En wat is er mis met kaas? Van rauwe melk, zo oud mogelijk.

 55. In reactie op jouw ‘cold turkey stoppen met antidepressiva kan riskant zijn’ is het wellicht een aanrader voor diegenen die graag willen afbouwen om het advies op deze site: http://survivingantidepressants.org/index.php?/topic/1024-why-taper-by-10-of-my-dosage
  ter harte te nemen.
  Langzaam -véél langzamer dus dan de gemiddelde huisarts adviseert- afbouwen lijkt het devies om blijvend van die dingen af te komen. De afkickverschijnselen (weer somber, angst, hartkloppingen, slapeloosheid) kunnen zelfs maanden nadat men heeft afgebouwd nog -of weer- aanwezig zijn, vooral bij SSRI’S zoals Prozac die een langere halfwaardetijd hebben en zo een niet betrouwbaar beeld geven van iemands toestand na de (te snelle) afbouw.
  Mensen die denken met 2 weken te kunnen afbouwen vallen soms nog maanden erna keihard in een zwart gat. Met 10% per maand of 6 weken afbouwen (een flintertje minder dus) lijkt de enige manier om een gevoelig systeem rustig te kunnen laten wennen aan het leven zonder pillen. En dat kan dus afhankelijk van de dosering die je nam met bovenstaand protocol best 1 tot 2 jaar duren…

 56. Dank voor die info, almondfigtree!

 57. Louise zegt:

  Wellicht ook interessant in dit kader: bepaalde bacteriën/gisten/parasieten produceren kynurenic acid uit tryptofaan, en dit kan de bloed-hersenbarrière passeren, waar het zorgt voor verlaging van serotonine en dopamine levels.
  Zie http://freetheanimal.com/2014/03/microbiome-resistant-roundup.html, commentaren vanaf 30 maart, Rene Sugar.

 58. Jessica zegt:

  Ben Lynch (methylation expert) to Peter Osborne (in de nu lopende Functional Health Summit.com, Monday July 14th): “Why don`t we get a nice sign on the surgery door saying:do not
  bother scheduling an appointment before getting off gluten and dairy first. Should symptons still exist after a month, we`ll see you”. OK

  • Christel zegt:

   Goed plan, Jessica! En wat dacht je van gevangenen op Paleo als experiment: before and after? Want je wordt er ook blijer/liever/relaxter/menselijker van. Maar toen bedacht ik ook dat daar dan weer allerlei regeltjes voor zijn dat dat zomaar niet mag.

 59. Christel zegt:

  Melchior, opnieuw lang gesprek met vriendin/huisarts die over de hele wereld doktert. Zij is onbewust al heel veel Paleo aan het eten en leven. We gingen weer in gesprek over hoe dit er in de praktijk uit zou zien als zij als huisarts verandering van voeding zou adviseren bij bijv een diabetes of obesitas patient. Het is een beetje het Jessicaverhaal hierboven: mensen hebben liever dat je hen opensnijdt of vol stopt met pillen dan dat ze hun eetgewoonten moeten veranderen. In Afrika speelt er ook nog iets anders een rol. Wanneer je slank wordt denken mensen al snel dat je HIV besmet bent of een andere ziekte hebt en word je zonder pardon uitgestoten. Het is een Catch 22.

 60. Jo tB zegt:

  Christel, wijs me naar die arts toe!! Ik ben het moe om steeds weer de “standaard protocol” m’n strot ingeramd te krijgen. Je hebt diabetes, en dat is de behandel protocol. Onmogelijk dat het iets anders kan zijn dan diabetes. Of zoals een arts op the Thyroid Summit van begin juni zei: doctors are treating the lab results and not the patient (heet evidence based medicine)..

 61. Christel zegt:

  Jo tB, ik begrijp dat je op zoek bent naar een arts die jou kan anders behandelen, maar mijn vriendin is meestal artsen in het buitenland aan het vervangen. Misschien zijn er hier mensen met tips voor jou? Of kun je eens googlen en het in de holistische sfeer zoeken?

 62. Jo: Saskia van As misschien in Hilversum. Even bellen : http://www.praktijkvanas.nl/

 63. Martijn zegt:

  Off topic, maar misschien heeft iemand een idee…..vandaar mijn vraag…
  Ik eet al een maand of 8 paleo, eerst met af en toe graan (80/20 regel zeg maar), maar sinds 3 maanden echt graanvrij. Dit laatste omdat ik de ziekte van Graves heb en sinds 3 maanden van de medicatie af ben. Ik heb begrepen dat met name de granen de trigger zijn voor het Graves imuunproces. Ik heb echter een probleem…..ik ben dol op bier ;-)…..en hoewel een wijntje op zijn tijd een prima vervanger is, mis ik echt af en toe die goudgele rakker met zijn schuimkoppie….
  Nu heb ik laatst wat glutenvrij bier gekocht van Mongozo, goed te drinken, maar natuurlijk niet graanvrij. Heeft iemand een idee of de “slechte” zaken uit graan allemaal afwezig zijn in een glutenvrij product, of gaat het verder dan alleen gluten verwijderen? Ik weet namelijk dat de gluten invloed hebben op de zonuline receptoren, wat zorgt voor de permabiliteit van de darm, met als gevolg doorlekkende eiwitstructuren die het imuumproces triggeren. Ik meen te hebben gelezen (weet niet meer waar) dat lectines uit granen dit ook doen….zijn de lectines verdwenen als een product (bier in dit geval) glutenvrij is gemaakt? Kan ik veilig, zo nu en dan, een glutenvrij biertje drinken?
  Alvast bedankt voor ieders wijze raad 🙂

 64. Jo tB zegt:

  Martijn, ik lust geen bier, dus drink ik het niet en heb er ook geen studie van gemaakt. Ik denk niet dat je een bier gluten vrij kan maken (gluten eruit halen). Je kunt hooguit een bier zoeken die van ingredienten gemaakt zijn die geen granen zijn.
  Ik heb even bij Wikipedia gekeken, die geven aan dat diverse Mongozo bieren gemaakt zijn van o.a. van de palmnut, mango, banaan, dus die lijken mij gluten vrij.
  Bij hun premium pilsener staat: Mongozo Premium Pilsener. Pilsbier (5% alc.vol). De ingrediënten: biologische gerstemout, fairtrade en biologische rijst, biologische hop en gist en water. Dit bier is glutenvrij en draagt zowel het EU-logo voor biologische productie als het Fairtrade/Max Havelaar-keurmerk. (Puur mijn ondeskundige mening, ik zou vraagtekens bij deze bier zetten of het ECHT glutenvrij is). Is gerstemout absoluut glutenvrij?
  Ik denk dat het etiketten lezen geblazen is, en dan gaan uitzoeken of gluten in de buurt komt.

  • Martijn zegt:

   Hoi Jo tb,
   Bedankt voor je reactie!
   Ik meen ergens gelezen te hebben dat glutenvrij, nooit helemaal glutenvrij is, maar een ondergrens van ppm die door glutenintolerante mensen (dat is toch iedereen :-)) verdragen wordt.
   Ik neem er heel weinig van, maar misschien moet ik gewoon niks nemen….snik…
   Van het bier gemaakt van banaan en dergelijke had ik non nooit gehoord…ga ik eens zoeken!
   Bedankt voor de tip!

 65. Tom zegt:

  Hallo Melchior,
  Even een off-topic bericht:
  Ik ben sinds een jaar vaste lezer nummer 7 en moet zeggen dat de paleo lifestyle veel logischer klinkt dan brood in de ochtend en middag, en frikandellen als avondeten. Verder vind ik het mooi om te zien hoe moeilijke medische/ voedinggerelateerde onderwerpen door jou in Jip- en janneketaal duidelijk worden uitgelegd.
  Er is echter een puntje aan je blog waarvan ik vind dat het verbeterd zou kunnen worden, en dat is de navigatie; telkens als ik een bepaalde zoekterm invoer, kom ik weer nieuwe artikelen tegen en daardoor krijg ik het gevoel dat ik nog veel artikelen niet gelezen heb. Heb je hier een tip voor, of staat er op je site ergens een index die ik heb gemist?

  Voor de rest, fantastische blog die ik zeker dagelijks check voor nieuwe reacties en berichten!

  Groeten Tom

 66. Hoi Tom,

  Dank!

  Kleine correctie, officieel ben je lezer nummer 8. Of 7a. Ik weet dit omdat de zevende lezer zich destijds heeft geregistreerd als Zeven.

  Ja, de organisatie van dit blog is rampzalig en naar ik vrees een getrouwe afspiegeling van mijn gefragmenteerde bovenkamer 🙂 . Ik zal eens kijken of ik er iets aan kan doen.

  Mededeling van huishoudelijke aard, ik verbleef enige tijd in Duitsland en heb daar zo serieus mogelijke tellingen gehouden. Ik denk dat het een correcte inschatting is dat slechts zo’n 10% van de bevolking daar vrij is van pathologische viscerale vetdepots. Als die aankondigen wat wij denken dat ze aankondigen, wacht het land een enorme gezondheidscrisis.

 67. marietsebiel zegt:

  How to fatten pigs and people
  “We raise pigs. We currently have 24 pigs on pasture. Needless to say, fattening pigs is on our mind ”
  See more at: http://www.wellfedhomestead.com/how-to-fatten-pigs-and-people

 68. Andre zegt:

  Tom, bij gebrek aan organisatie door de schrijver ;), biedt wordpress in ieder geval de mogelijkheid om chronologisch door alle berichten te bladeren. Als je naar https://melchiormeijer.wordpress.com/2011/10/ gaat, krijg je daar de (volgens mij) eerste paar berichten te zien. Door maand en jaar in de adresbalk handmatig aan te passen kun je in ieder geval door de hele geschiedenis heen bladeren.

 69. Gert van der Hoek zegt:

  “Viscerale vetdepots”in Duitsland…., in Nederland ook niet te weinig: mooie animatie laat toename overgewicht zien in Nederland per provincie. Drenthe is kampioen, Utrecht houdt de eer hoog. Betrekkelijk.

  Een wereldwijde crisis. Chronische ziekten zijn een goede business, met groeiperspectief.

 70. bert zegt:

  Gert, Drenthe was zo ik zie al vanf de eerste kaart,… het meest blauw. Hoge bmi. Ik kom ook uit drenthe. Laatst nog met een appararaat gemeten.. 25 bmi maar met relatief voldoende spieren en veel botten zei ze. Zeker niet over de 20 % vet.. Net eronder… Maar bedenk dat we ook van de hunebedbouwers afstammen. Reuzen zijn het daar in drenthe (relatief kort). Ellert en brammert zijn ook in de gegevens meegerekend.

 71. Interessante animatie. Toch ziet Nederland er opvallend gezond uit vergeleken bij Duitsland. Ik was bezig in de buurt van Koblenz, dus kan nu alleen voor die omgeving spreken. Bijna alle mannen van over de 30 (maar ook veel jongere jongens) hebben daar een indrukwekkende potbelly. Echt groteske buiken die al beginnen onder de zwevende ribben en die soms zo stijf staan dat ze niet over het geslacht heen puilen. Dat is, althans als de huidige inzichten kloppen, heel erg gevaarlijk en ik kan het niet rijmen met de ook in Duitsland klinkende boodschap dat we met z’n allen steeds gezonder en steeds ouder worden.

  In Nederland is het echt veel minder erg. Vooral veel jeugd is bij ons in alle opzichten volkomen gezond. Al leidt het schoolontbijt-patroon op termijn uiteraard tot pathologie die onnodig is.

 72. Het was overigens – ik verbleef in een hotel – opnieuw interessant om te zien wat mensen als ontbijt eten. Ik kwam aan gemiddeld een halve kilo suiker en meel per persoon. De eieren en het fruit bleven zo goed als onaangeroerd.

 73. Gert van der Hoek zegt:

  Bert, inderdaad is BMI een grove benadering. Een “goede” BMI van 22 is geen garantie voor gezondheid, je kunt “zomaar” suikerziekte hebben: http://www.dailymail.co.uk/health/article-2385179/I-reversed-diabetes-just-11-days–going-starvation-diet.html

  Ook Tim Noakes maakte iets dergelijks mee. Blijkbaar zijn er behoorlijke individuele verschillen in het omgaan met aanvallen op je gezondheid via de “normale” leefwijze. De één kan er beter tegen dan de ander.

  Het lijkt meer te gaan om het vet om je middel en rond je organen. Max 88 cm buikomvang bij vrouwen en 102 cm bij mannen, zo wordt gezegd. Andere onderzoekers verfijnen dat tot de vuistregel: buikomvang max de helft van je lengte (WHR, Waist-Hip-Ratio). Vet om je middel blijkt volgens heel wat onderzoeken een goede voorspellende waarde te hebben voor toekomstige gezondheidsproblemen. Natuurlijk met de individuele verschillen.

  Ik ben bang dat een animatie op basis van WHR ipv BMI geen andere trend oplevert.

  Gelukkig kan de trend worden omgedraaid: ik ben van 107 cm naar 94 cm gegaan (lengte 192). Kost klauwen geld: je blijft nieuwe kleren kopen….. 😦

 74. bert zegt:

  waterbuiken bedoelde ik.. te schrijven. Geen waterbuien..

 75. Jo tB zegt:

  Wanneer ik op reis ben is “continental breakfast” wat aangeboden/geboekt wordt voor je (is goedkoper). Als je geluk hebt kun je een “full English breakfast” krijgen. Ik heb wel Duitse groepen in het buitenland meegemaakt. Borden vol broodjes voor ontbijt. Maar vlak Nederlanders niet uit op reis. Het gebruikelijke opmerking is “ik kan geen eieren met spek verdragen zo vroeg op de ochtend.” De tent is te klein wanneer er GEEN kaas voor op brood aanwezig is.
  Geen wonder, dus, dat obesitas enorm toeneemt in heel Europa.

 76. Ha, ha, ha, Bert, die is leuk.

  Ik kwak dat commentaar hier even neer.

  Seit ungefähr 7 Jahren verwenden die Bäcker neue Backtreibmittel. So wird auf einem Klümpchen Teig ein großes Brötchen.

  Diese Backtreibmittel stabiliseren das Wasser (ungefähr so ähnlich wie bei den holländischen Tomaten).

  Im Zuge der Gewinnmaximierung ein notwendiger Schritt für die Bäcker.
  Der normale Verbraucher, der diese aufgepummpten Brötchen isst, hat dann das Glück, dass ich das Wasser in seinem Körper ansammelt. Man wird dicker und dicker.

  Wer diese Brötchen nicht mehr isst, wird nach und nach wieder abnehmen. Man darf dann natürlich auch keine Hamburger mehr essen, denn diese Brötchen werden auch durch Backtreibmittel stabil gehalten.

  Wer nachdenkt wird feststellen, dass die Menschen in Deutschland vor ca. 7 Jahren immer dicker wurden. Mit Einführung der Superbacktreibmittel.

  Alle Menschen reagieren nicht auf diese Zusatzstoffe. Aber ein großer Teil offensichtlich schon.

 77. Jo tB zegt:

  O ja, ik heb een interessant boek ontdekt: Mindless eating, Why we eat more than we think. van Brian Wansink.
  Big plates, big spoons, big servings. The shape and size of cups, plates and bowls makes a difference.
  Zie de foto “Portion Size Illusion” op onderstaande link.
  http://dietitianwithoutborders.com/5-things-i-learned-reading-mindless-eating/

 78. Jo tB zegt:

  Bert, als ik het plaatje bekijk wo leben die dicken menschen, dan valt het mij op dat het voormalig oostduitsland is.

 79. Jo, ik nam het continental breakfast zonder de toast- en sapzooi, ofwel roereieren met spek en wat fruit. Normaal gesproken ontbijt ik niet, maar als je als Hollander ergens voor hebt betaald…

 80. riesjart zegt:

  Completely off-topic, maar ook weer niet. Het ingrijpen van de mens in de natuur heeft vergaande consequenties. Dit gaat op voor ons en ook voor de natuur en dat heeft dan weer effect op ons. Dit wordt beschreven in het stuk in trouw. Opvallend is dat er blijkbaar gedacht wordt dat ingrijpen op grote schaal (ontbossing, landbouwgebieden, monocultuur, gifspuiten) geen of weinig invloed zou hebben.
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3699651/2014/07/25/Wetenschappers-alarmeren-massa-extinctie-gaande.dhtml

  De arrogantie…

 81. Dat er een plaag komt die ons aantal zal decimeren, lijkt me aardig zeker. Alleen niemand weet wanneer en hoe. De zich ontwikkelende diabetes-pandemie is niet voldoende. Niet dat ik die decimering wil, absoluut niet. Maar het kan eigenlijk niet anders.

  • bert zegt:

   Decimeren…?

   Het gaat al goed tekeer in gaza/israel… Hoeft geen boom voor gekapt te worden.. Een geloofsvirus is al voldoende. Ebola is daarvoor niet nodig… Een geloof in groot rusland kan ook al een spark groot genoeg zijn.. Mac donalds vergiftigd de chinezen al met hamburgers.. Voordat ze diabetes krijgen van de broodjes(waterbommen) bij de hamburgers..

 82. marcel zegt:

  1x decimeren… is niet wat jullie bedoelen 😉 22x decimeren waarschijnlijk wel.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Decimation_%28Roman_army%29

 83. O jee, dat begrip heb ik altijd verkeerd begrepen 🙂 . Interessante achtergrond trouwens. Dank, Marcel!

 84. Tije zegt:

  Riesjart,

  Dat soort paniekverhalen beginnen altijd met de aankondiging: “Binnenkort gaat er iets ergs gebeuren!”. Zo ook dit artikel. Ik geloof het allemaal niet zo snel. Lees de genuanceerde blog van Rypke Zeilmaker over dit onderwerp:”http://climategate.nl/2014/07/27/het-waren-natuurvolken-die-massa-uitsterven-veroorzaakten-niet-klimaatverandering/” Ook wel interessant in het kader van paleo, want als je het dus over uisterven van soorten hebt, dan blijkt de jager/verzamelaar meer verantwoordelijk dan de neolithische bankzitter. Maar deze laatste is op zijn beurt verantwoordelijk voor een desastreus klimaatbeleid, dat weer voor een heel andere vorm van milieuschade zorgt. Wederom Rypke Zeilmaker: http://climategate.nl/2014/07/28/hysterie-klimaat-en-voedselveiligheid-meer-milieuschade-dan-carnivorie/

 85. Tije, ik denk eerder aan een pest. Het is bijna een wetmatigheid.

 86. Jo tB zegt:

  Melchior, dan had jij een Engels ontbijt. Voor de duidelijkheid een continental breakfast is broodjes met kaas/vleeswaren. In Frankrijk krijg je een paar croissants bij de koffie. Een full Engels ontbijt bestaat uit eieren (gepocheerd of scrambled), spek, sausages, baked beans, kippers, enz met toast er bij. In Engeland heet het: you don’t eat breakfast als je alleen maar toast wil eten. Maar ondanks dat zijn de engelsen ook ook obees geworden. Ze waren jarenlang op de tweede plaats naast Amerika, maar zijn nu voorbij gestreefd door de duitsers.

 87. Hans zegt:

  Kortom , geen ontbijt , sowieso, en verder blijft het ,,Ins blaue hinein “………

  Of toch ,, Het bierviltje ” en/of wat er zo dicht mogelijk bij blijft ……

  Keuze’s maken , een ieder , volg je lijf en je geestelijk vermogen !

  En vooral , lees en verdiep je in de materie en sta open voor verandering.

  Amen 😉

  – Bovenstaande hersenspinsel bedoeld voor nieuwkomers hier , wellicht overbodig maar mij lucht het op , duzzz 😀

 88. riesjart zegt:

  Tije, ik heb wat op die site waar jij naar linkte gelezen en ik moet zeggen dat ik er niet onmiddelijk van overtuigd ben dat het alarmistische berichten zijn zonder basis. Ik sta wel altijd open voor andere zienswijzen en zal nog eens wat meer gaan lezen daar.

 89. Gert van der Hoek zegt:

  Veel te laat geworden…, maar dit artikel zit zo tjokvol informatie en verwijzingen, dat het ik niet kon loslaten.

  Nutritional psychiatry research: an emerging discipline and its intersection with global urbanization, environmental challenges and the evolutionary mismatch. – http://www.jphysiolanthropol.com/content/pdf/1880-6805-33-22.pdf

  Er komen allerlei bekende zaken langs die in verband worden gebracht met geestelijke gezondheid: o.a. Paleo- vs Neolitische voedingspatronen, AGE’s , zuur-base balans en microbioom,

  Heel compact, het vergt wel wat van de lezer, althans van deze lezer… 🙂

 90. apaulonia zegt:

  Melchior, m.b.t. Duitsland kom ik tot dezelfde conclusie. Ik kom regelmatig in Duitsland op tafelvoetbaltoernooien. Ja, ja, sinds ik mijn partner leerde kennen, bijna 15 jaar geleden, weet ik dat die wereld bestaat. Afgelopen weekend tijdens het WK in Bonn, hadden we het nog over het feit dat veel spelers als schriele tieners beginnen en binnen een jaar of vijf vadsig worden met buik en bijbehorende borsten. Het WK werd gehouden in een luxe hotelketen, dus goed voedsel zou binnen handbereik moeten zijn. Maar helaas. Het buffet naast de speelhal bestond uit hamburgers, wedges (gefrituurde aardappel partjes), pasta en wraps. Daarnaast wordt er vooral veel frisdrank, energie drankjes en bier gedronken door de spelers, om energie te hebben voor de partijen. Wij overleven deze dagen door zelf een koelbox mee te nemen met Paleo voedsel. Mijn partner heb ik inmiddels van de frisdrank af en hij houdt het bij water. De laatste dag even meegedaan met het buffet bij gebrek aan beter en dan weet ik weer waarom ik dat spul thuis nooit eet.

  Mijn ouders wonen in Duitsland en op een verjaardag bij Duitse kennissen is het normaal om meerdere Kuchen te nemen, van Duits formaat. Ook complete broodmaaltijden worden er geserveerd om te vieren dat we weer een jaartje erbij hebben. Dus veel vulling en weinig voeding.
  Onderwijl nog een paar pillen slikken om gezond te blijven.

  Het goede nieuws is dat Paleo besmettelijk is. In mijn omgeving zijn er enkele mensen die ook minder brood eten en afvallen. Kleine stapjes zijn ook stapjes.Tijdens de vakanties kook ik meestal zelf en vrienden kunnen aanschuiven. Ze ontdekken dat een maaltijd ook lekker kan zijn, zonder granen e.d. Op de vraag ‘eten we bij Paula of gaan we uit eten?’ aan hun tienerdochter van 14 jaar, die in een ‘alles is stom ‘fase zit, was haar antwoord:” Bij Paula, want dan eten we tenminste gezond”. LOL

 91. Jo tB zegt:

  Gert, Ben het volkomen met je eens. De abstract zegt het al: However, the clear message is that in the midst of a looming global epidemic, we ignore nutrition at our peril. Dementie is al een groot probleem.
  Ga er even voor zitten en het hele rapport lezen.
  Wat beslist uit ons westerse voedsel verdwenen is is gefermenteerd voedsel. Iets wat heel veel gebeurde vroeger. Wie weet nog hoe het moet? Ik beslist niet, want mijn moeder en grootmoeder deden het niet.

 92. Jo tB zegt:

  Paula, toppie van die tienerdochter. Ze begrijpt de boodschap al ondanks haar “alles is stom” fase. Ze voelt zich beter wanneer ze bij jou eet, en niet wanneer ze dat junk eet. Nou alleen haar ouders over de streep halen….

 93. Louise zegt:

  Jo tB, fermenteren is helemaal niet moeilijk, er is van alles over te vinden op internet en er zijn leuke boeken. Begin eens met zuurkool, smaakt veel milder dan die uit de winkel.
  Kijk ook eens op bv http://www.fermentista.us/ voor inspiratie.

 94. Jo tB zegt:

  Louise, wie fermenteert nog tegenwoordig? Of het moeilijk is of niet is niet de vraag. Bij mij werd in ieder geval de traditie niet doorgegeven. Voor de komst van de koelkast werd veel meer gefermenteerd. Deze gewoonte is overboord gegooid toen we onze voedselbereiding uit handen gaf aan grote producenten en we aangewezen werden op zupermarkten voor ons voedsel. Wat in het stuk waar Gert naar linkte naar voren kwam is dat onze gezondheid afhankelijk is van het voedsel dat we eten (en niet eten). Menigeen denkt dat wij gezonder eten dan onze grootouders, maar is dat wel zo?

 95. Louise zegt:

  Om te leren fermenteren heb je je grootmoeder niet nodig, hoor. Ik doe het al weer een tijdje, en ik hoorde dat Jonnie Boer (Michelinsterrenkok in Zwolle) het ook doet. Het lijkt hip te worden, dus wie weet is het binnenkort mainstream. Lijkt me niet verkeerd.

 96. apaulonia zegt:

  @ Jo tB: tienerdochter nam de eerste avond haar eigen diepvries pizza mee, want blijkbaar vertrouwde ze het niet. Na de pizza een paar happen van onze maaltijd genomen et voilá.

 97. Hoi Paula,

  Dank voor je interessante waarnemingen onder Duitse tafeltennissers!

  Grappige ervaring met dat tienermeisje 🙂 . Ik heb nu ook al een paar keer meegemaakt dat kinderen/tieners op mijn eten zaten te azen en hun ouders lastig vielen met vervelende vragen. Het is dus niet waar dat kinderen als je ze de keuze geeft automatisch voor crap kiezen.

 98. Fantastisch spannende paper, Gert!

 99. apaulonia zegt:

  Ha Melchior, het blijft lastig voor Nederlanders. Tafeltennis ligt blijkbaar makkelijker in het gehoor en referentiekader dan tafelVOETBAL ;-).

 100. Verrek, Paula, dat is een typisch gevalletje van spot the gorilla. Zelfs nu duurde het nog een paar minuten voor ik snapte wat je bedoelde, ha, ha, ha. Het brein ziet wat het wil zien.

  • bert zegt:

   FGF1 is de laatste tijd wat in het nieuws. Lijkt weer een “makkelijke” oplossing voor moeilijke gevallen of gewoon blijven doen wat je deed wat je wist wat misschien niet zo goed was maar nu dus ook op te lossen :

   Ik heb er overigens geen mening over

 101. Franc zegt:

  Hoi Mariet,

  Lijkt mij een boeiend boek.
  Helaas heb ik geen Kindle en niet direct inspiratie om er een aan te schaffen.

  Trouwens interessante website van Denise Minger – rawfoodsos.com.

  Zojuist haar blog ‘Why I’m Not Dismissing the Latest “Animal Protein is Bad” Study (But Not Losing Sleep Over It, Either)’ gelezen.
  http://rawfoodsos.com/2014/03/09/new-animal-protein-study/#more-11774

  Genoemde studie en haar blog lijken voor een lang en gezond leven in de richting te wijzen van een gevarieerde en complete voeding met voldoende verschillende aminozuren – orgaanvlees! – en met name voeding met voldoende glycine wat overigens geen essentieel aminozuur lijkt te zijn voor mensen – het menselijk lichaam schijnt immers zelf glycine aan te kunnen maken – maar wellicht wel een essentieel aminozuur voor muizen?
  🙂

 102. marietsebiel zegt:

  Franc, ik heb ook geen Kindle 😉 Maar bij Amazon kun je gratis een programma downloaden,dat werkt als een Kindle op PC..
  Ik krijg ook vaak tips over gratis boeken of heel goedkoop, via Feestboek.
  Deze zelfs rechtstreeks via Denise Minger ‘herself’
  Via Jimmy Moore nog een hint over meer boeken, zoals zijn nieuwe boek “Cholesterol Clarity: What The HDL Is Wrong With My Numbers? [Kindle Edition] ” ook voor $ 1,20
  Ook van hem een tip over Buck Books:
  http://archangelink.com/buckbooks/

  Als je je daar aanmeldt krijg je gratis hints ( en de link naar ) als er boeken goedkoop of gratis aan te schaffen zijn.

 103. Een zeer interessante duscussie weer.
  Dank voor de info wederom. Er ging mij weer een lichtje branden…

 104. Hoi Melchior,
  Bedankt voor je reactie, ik zal wat meer info gaan zoeken over het ketogeen dieet. Wie weet.

  Ik loop inmiddels al een paar maanden rond met chronische hyperventilatie (uhh, als dat het echt is, een ander iets kom ik niet tegen op internet en de huisarts heb je natuurlijk nooit wat aan) wat zich uit in het gevoel geen lucht te krijgen en heel diep en hoog in te “moeten” ademen en het dan niet te “halen”… Lastig uit te leggen aan mensen die dit niet nooit hebben gehad: ‘Wat je bedoel je met niet halen?’… In elk geval heb ik er zoveel last van dat ik regelmatig met spierpijn in mijn tussenribspieren en pijn aan mijn diafragma rondloop.
  Dit alles zal vast ook met stress te maken hebben en een depressie werkt niet mee. Het is niet de eerste keer dat ik hier last van heb, het komt en gaat.

  Nu kwam ik vorige week op internet de zogenaamde Buteyko methode tegen (ben je daarmee bekend?). Een ademhalingstechniek waarbij je je richt op juist niet te diep inademen en het CO2 gehalte in je bloed juist te verhogen… Dat klonk mij raar in de oren, maar toch maar verder gaan zoeken over dit onderwerp.
  Na een beetje lezen en filmpjes kijken had ik maar besloten dit te proberen en warempel, binnen drie dagen was ik van het benauwde gevoel af (mijn moeder is yoga-docent en ik had al verschillende andere ademhalingstechnieken geprobeerd, zonder resultaat)! Soms heb ik nog wel het gevoel dat ik even heel diep moet zuchten, maar dan “haal” ik het altijd, en ik heb nog maar een keer of 10 per dag het gevoel dat ik moet zuchten. Dat valt dus alles mee.

  Het leuke is dat de Buteyko methode ook bij een boel andere klachten kan helpen. Erg interessant. Geen idee of je ermee bekend bent, maar ik dacht ik deel het even met je. Ik heb een x aantal filmpjes gekeken waar ze de oefeningen uitleggen, beetje jammer dat het vooral zweefteven zijn die de behoefte hebben deze techniek gratis te delen, even overheen zetten en dan is het best interessant.

  Groeten,
  Jasmijn

 105. Franc zegt:

  Hoi Jasmijn,

  Zelf was ik na een aantal jaren met voeding bezig te zijn geweest vastgelopen qua gezondheid.
  Geen verbetering meer, eerder achteruitgang.

  Enige tijd geleden heb ik een Buteyko ademhalingstraining gevolgd en mede daardoor gaat mijn gezondheid nu in rap tempo goed vooruit.

  Van vroeger uit, ook via yogatrainingen en het beoefenen van allerlei sporten, had ik als zovelen de idee opgepikt dat diep en stevig ademhalen gezond zou zijn.
  Het voelde ook vaak goed om in eerste instantie diep en veel adem te halen bij sporten en buiten zijn. Alleen sloegen daarna benauwdheid en vermoeidheid snel toe.
  Met behulp van Buteyko ademhalingsoefeningen en -inzichten hebben buiten- en sportactiviteiten nu weer een positief effect op mijn gezondheid en voel ik mij er weer fit bij.
  En ook niet echt vervelend: Ik heb het door mijn verbeterde ademhaling nu meestal lekker warm en heb lekker warme handen en voeten! 🙂

  Prof. Buteyko heeft al in de 60er jaren ontdekt dat een voldoende hoog CO2-gehalte in het lichaam essentieel is voor een goed werkend immuunsysteem en dat door een te snelle en te diepe ademhaling een chronisch tekort aan CO2 in het lichaam ontstaat en daardoor veel ziekten.
  Het CO2-gehalte in het lichaam bepaalt o.a. hoeveel zuurstof het lichaam kan opnemen.
  Een CO2-tekort in het lichaam betekent daardoor automatisch een zuurstoftekort in het lichaam.

  Een verkeerde ademhaling kan door verschillende oorzaken ontstaan. Is een verkeerde ademhaling eenmaal geïntegreerd in het lichaam, dan volgen door het daardoor ontstane chronische CO2-tekort – en zuurstoftekort! – onherroepelijk allerlei ziekten. Door de ademhaling te trainen kan weer een natuurlijke ademhaling ontwikkelt worden waardoor er weer natuurlijke CO2- en zuurstofgehalten in het lichaam ontstaan. Hierdoor is het lichaam dan in staat om veel ziekten weer zelf te genezen.

  Bij mensen met astma werkt deze ademhalingstechniek vaak het snelst en meest opzienbarend. Vaak zijn deze mensen door het volgen van een Buteyko ademhalingstraining binnen enkele weken van hun astmamedicatie en -aanvallen af.

  De Buteyko ademhalingstherapie is in Rusland een erkende vorm van effectieve behandeling van astma.

  In het westen ligt dat wat gevoeliger omdat aan astma gelinkte organisaties meestal zwaar gesponsord worden door de astmamedicatie producerende pharmacie die hun klantenbestand niet graag ziet afnemen.

  Een goed leesbaar en betaalbaar boekje over de Buteyko ademhalingstechniek is “Leef gezond, adem rustig” van Masha Anthonissen-Kotousova. Bij een Buteyko ademhalingstraining wordt meer specifieke informatie gegeven en een persoonlijke begeleiding naar weer natuurlijk leren ademhalen.

  Via deze website kun je je ademhaling testen:
  http://www.buteyko-instituut.nl/Test-je-ademhaling.html

  Terugkijkend verbaas ik mij over de idiote denkbeelden die de meeste mensen – inclusief mijzelf – in onze samenleving over gezondheid voorgeschoteld hebben gekregen – over zogenaamde gezonde voeding, gezond bewegen en last but not least: gezond ademhalen.

  Nou ja, laten we het maar op voortschrijdend inzicht houden en beseffen dat het beter laat dan nooit is om er achter te komen hoe e.e.a. werkelijk in elkaar steekt 😉

 106. Hoi Franc,
  Wat leuk om te lezen over jouw ervaring. Ik had er echt nog nooit eerder over gehoord. Ik heb deze ademhalingstechniek natuurlijk meteen bij mijn moeder neergelegd, zij is nu op vakantie, maar zou er daarna zeker naar gaan kijken. Misschien kan zij dit in haar yogalessen integreren. Dat zou toch leuk zijn.

  Ik zit serieus te overwegen om een cursus te gaan doen, als ik zie wat het me in pas een week heeft opgeleverd met maar twee simpele oefeningetjes (ik heb die ademhalingstest vorige week idd al gedaan 🙂 ). Het enige is, ik zit een beetje krap bij kas en een cursus is 300 euro voor 5 keer. Dit vind ik aan de prijzige kant, maar ik ga het zeker overwegen. Als het echt zoveel oplevert dan is het wel de moeite waard.

  Hoe ben jij ermee in aanraking gekomen?

  Ik verbaas me er steeds meer over wat voor rare ideeën over gezondheid er in deze samenleving zitten vastgeroest. Ik ben van huis uit bioloog, dus misschien klinken bepaalde dingen voor mij heel logisch die voor andere net zo sprookjesachtig klinken als het hele schijf-van-vijf-idee. Laatst had ik het er met een vriendin over dat “wij” pas heel kort landbouw verrichten. Zij was het er absoluut niet mee eens omdat ze vindt dat 10.000 jaar lang is… Tsja, leg dat dan maar eens uit, evolutionair is het erg kort. Als aan die basis al ongeloof zit, hoe gaat iemand dan ooit snappen dat tarwe echt slecht voor je is… Afijn, het is niet mijn missie de wereld te overtuigen, ik zou alleen bepaalde mensen waar ik om geef iets gezonder willen zien. En ik ben ervan overtuigd dat dit dmv betere voeding kan.
  In elk geval ben ik voor mezelf goed bezig en het geeft me steun om te lezen dat ook andere mensen zich met hetzelfde bezighouden.

 107. Kurt zegt:

  Dag Melchior;;; en de rest hier..

  In 2011 heeft men bij mij DM type 2 vastgesteld… toen met een HbA1c-waarde van 11,1.
  Sindsdien heb ik mijn BS goed onder controle (nu ik dit lees dacht ik dat toch). Het bleef steeds tussen 4,5 en 7,7. Af en toe wel eens een uitschieter, met bijv banaan of andere hoog GL voedsel. HbA1c’s van het laatste jaar schommelen tussen 5,7 en 6,2.

  Wat mij vooral stoorde is dat ik bij de driemaandelijkse controle steeds moest vaststellen dat mijn HDL te laag was en mijn LDL en triglyceriden te hoog. Gelijk wat ik deed, daar veranderde niet veel aan. Om dat te veranderen heb ik vooral veel info ingewonnen heb het boek “The Paleo Diet” van Loren Cordrain reeds verslonden alsook “Challenging Beliefs” van Tim Noakes. “Het Oerdieet” is besteld. Google ben ik hier terecht gekomen en ben weg van je blog. Als leek in de materie heb ik hier heb ik al veel opgestoken, maar moet nog veel lezen.

  Verdomme… wat me nu tijdens het schrijven van deze reactie ineens te binnen schiet… nu zie ik een verband waarom men mij in de jaren 90 bij de jaarlijks controle van mijn bloed steeds aanmaande om minder alcohol te drinken. Mijn lever zal toen al veel te vet geweest zijn en dat men daardoor dacht dat ik teveel alcohol dronk, hoewel dit niet zo was…

  Vol overtuiging zal ik dan maandag ook beginnen met mijn omschakeling naar een gezonder eetpatroon.

  Toch had ik nog een aantal bemerkingen en vragen.
  Bemerkingen/voorstellen:
  – Ergens in de reacties van één van je artikelen (vraag me nu echt niet waar het staat) dat er op met Paleo niets te verdienen valt…. ik ben van mening dat dit weer een miljoenenbusiness zal worden… gezien de vele websites met verkoop van boeken en ebooks over gerechten en dergelijke. Ik vind het zelfs zo erg dat een leek zoals ik moeite heeft om de juiste vervangende gerechten te vinden (bijvoorbeeld vervaging van het ontbijt). Want hoe meer ik het Paleo begrijp, hoe meer gerechten ik zie die totaal niet volgens dit principe samengesteld zijn.

  – Er worden hier zoveel afkortingen gebruikt dat het soms moeilijk lezen is. een deel heb ik in de FAQ gevonden. Zou het misschien geen idee zijn om in je menubalk een aparte link te plaatsen met al je afkorting en de uitleg erbij? Ook op dezelfde wijze zou het misschien handig zijn om een lijst van de gebruikte medische termen in het kort uit te leggen.

  Vragen:
  – Daar ik maandag begin zou ik willen vragen hoe ik het best mijn zelfgemaakte energierepen (havermout met gedroogde abrikozen, rozijnen, walnoten, amandelnoten, vijgen en dadels) tijdens het fietsen vervang. (Gezien het toch zo’n 3 weken zou duren vooraleer mijn lichaam efficiënter vet zal verbranden). Ik fiets momenteel om de twee dagen zo’n 1,5 tot 3 uur. Hoe zouden jullie dit oplossen?
  – Er is nogal veel te doen over bakvetten (volle boter vs reuzel vs kokosolie enz….
  Wat adviseren jullie welke ik bst zou gebruiken om te beginnen? Nadien kan ik dat eventueel we afbouwen indien nodig.

  Alvast bedankt voor jullie recties

 108. Andre zegt:

  Kurt, voor die energierepen zou ik zeggen dat je eigenlijk alleen de havermout idealiter weglaat of vervangt (indien nodig voor de structuur, misschien kokosmeel oid?). De overige ingredienten, hoewel niet bepaald ‘lokaal’, passen nmm prima in een paleo-achtig patroon voor tijdens een relatief intensieve bezigheid als fietsen. Val vooral niet in de valkuil die zegt dat paleo per se heel erg weinig koolhydraten mag bevatten, dat is volgens mij een van de grootste misvattingen in paleoland (hoewel reductie in het geval van DMt2 waarschijnlijk wel positieve effecten kan hebben, mits medicatie mee wordt aangepast)

  Wat vetten betreft, ik gebruik doorgaans drie soorten: olijfolie voor koude salades, boter voor warme bereiding en kokos voor warme of hete bereiding.

  De grootste winst is voor de meeste mensen volgens mij al te behalen door enkele grote boosdoeners te elimineren: granen in al z’n vormen, industriele plantaardige olie (dwz eigenlijk alle olie behalve olijf of kokos) en toegevoegde suikers (waarbij ik van mening ben dat ’n schepje of twee in een dagelijkse kop koffie niet noodzakelijk kwaad kan). Daarna wordt het een kwestie van finetuning, maar daar kun je je gerust eerst enkele weken of maanden op inlezen 🙂

 109. Franc zegt:

  Hoi Jasmijn,

  Ja, Buteyko integreren in Yoga, dat zou pas echt een mooie opsteker zijn! 🙂

  Leuk dat jij ook met zelf doen al resultaat boekte. Dat had ik ook bij mijn inlezen over Buteyko.
  Het echte ademhalingswerk begint echter pas na het volgen van een ademhalingscursus.
  De cursus wordt aangeboden vanaf 195 euro, bijv. in Hoorn of Apeldoorn (onderhandelbaar), dus dat valt dan weer een beetje mee 🙂

  Van een aantal mensen met auto-immuunziekte problematiek hoorde ik dat ze erg goede resultaten bereiken met een combi van Paleo of WAPF en Buteyko ademhalingsoefeningen.
  Toen ben ik mij zelf maar eens gaan inlezen en niet lang daarna heb ik de ademhalingscursus gevolgd voor 195 euro.

  Ik ben nu erg blij dat ik eindelijk meer grip heb op mijn gezondheid. Bewustwording van mijn verkeerde ademhaling en die nu zelf kunnen corrigeren was bij mij een belangrijke nog ontbrekende schakel.

 110. Franc zegt:

  Kurt, die energierepen kun je misschien maar beter helemaal weglaten.

  Ontbijt in de ochtend goed met bij voorkeur verse vet- (en grasroomboter!) en eiwitrijke voedingsmiddelen aangevuld met wat groenten die je goed verdraagt en eventueel wat langzamer verteerbare koolhydraten.
  Als je dat goed doet heb je helemaal geen behoefte aan die energierepen.

  De vruchten die jij toevoegt aan jouw energierepen zijn onnodig en ook niet echt handig als je met leververvetting en een hoog LDL te maken hebt. Die vruchten zitten namelijk boordevol fructosen, en juist die fructosen zijn een sterke aanjager van vervetting van de lever, andere organen en de aderen.

  Zoek anders eens op het net wat op over ‘fructose malabsorptie’.

 111. Alex zegt:

  FWIW


  Robert Sapolsky On Depression

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2755292/
  Glucose Hysteresis as a Mechanism in Dietary Restriction, Aging and Disease

  http://robbwolf.com/2013/01/09/thoughts-carb-paleo-episode-3-hope/

 112. Kurt zegt:

  Bedankt voor de reacties.

  @Andre: toegevoegde suikers heb ik al lang verbannen. Ik was er zelfs van versteld in hoeveel voedingsmiddelen de industrie suiker gebruikt. Zelfs waarin je in het geheel niet zou denken.Moet nu wel minderen in koffie.

  @Franc: Tja, dan maar weg met die energierepen. Voor het fietsen zit een banaan er zeker niet in. Maar als ik een banaan eet na het fietsen heb ik geen last van verhoging BS. Dus dit kan nog wel? of niet? Of toch ook een probleem voor die “fructose malabsorptie”?
  Voor de boter… veronderstel ik dat je “goede boter” of “boerenboter” (zoals we het hier in Vlaanderen noemen) bedoelt.

  @ Corrien… dank je… die site heb ik al goed bekeken… fantastisch hoe Mariet het doet 🙂
  Eens ik een maandje of twee verder ben, en weer heb “leren eten”, ben ik ook wel in voor een experimentje 🙂

  Aangezien het toch een drempel is en ik in feite weer moet leren eten, heb ik me geregistreerd voor de NUBEL voedingsplanner. De bedoeling is om dagelijks alles in te geven wat er langs de mond gaat. Enerzijds voor mij om te zien dat ik niets tekort kom en anderzijds om een soort dagboek bij te houden voor mijn endocrinoloog. Uiteraard zal ik de adviezen van Nubel straal negeren 🙂
  Binnen 5 tot 6 weken moet ik naar de endocrinoloog voor een jaarlijkse controle. Eergisteren een bloedcontrole laten doen, en net vooraleer ik naar de endocrinoloog ga weer een bloedtest laten uitvoeren. Is zo ook een mooie studie om dokters hierover te laten nadenken en mee te krijgen in het verhaal :-).

 113. Franc zegt:

  Kurt, een banaan eet ik wel eens juist net voorafgaande of tijdens een langdurige lichamelijke prestatie.
  De suikers in de banaan krijgen dan mooi de kans om gelijk ingezet te worden en dan heeft mijn lichaam er weinig problemen mee.

  Als een banaan na een lichamelijke prestatie wordt gegeten kan dat een onnodige hoeveelheid lichaambelastende suikers opleveren.

  Luisteren naar wat je lichaam aangeeft blijft altijd de belangrijkste graadmeter.
  Kijken naar hoe je lichaam functioneert en aanvoelt na het nuttigen van een bepaald soort voedsel en dan met name een tijdje na het nuttigen ervan alsook de volgende dag werkt erg verhelderend is mijn ervaring,
  Een voedinginname dagboek is daarbij natuurlijk goud waard 🙂

  Fructose malabsorptie is met name van toepassing als je lichaam fructose weigert op te nemen en de fructose vervolgens gaat zieken in je darmen.
  Als je problemen met leververvetting hebt, bijv. door een verhoogde toevoer, opname en omzetting naar vet van fructose, is fructose malabsorptie wellicht bij jou juist niet van toepassing.

  Met grasroomboter wordt in Nederland bedoeld dat de boter van grasgevoerde koeien afkomstig is.

  Best een boeiend en uitdagend traject dat je ingaat.
  Jouw verslag van deze reis ga ik graag volgen 🙂

 114. Kurt zegt:

  Ik zal het zo nauwkeurig mogelijk bijhouden 😉
  Zal wel niet elke dag gepost worden op een website. Hoe ik het naar jullie toe zal bezorgen… weet ik nog niet echt….alle voorstellen zijn welkom. Zelfs de uitslag van de volgende bloedcontrole wil ik wel graag delen.

 115. Kurt, ik kom asap op je vragen terug. Intussen een aardige quote van onderzoeker Dominique D’Agostino uit een recent interview: “Being in ketosis essentially makes you bonkproof.”

 116. Onder ‘Paleo op een bierviltje’ heeft lezer Egbert-Jan de volgende reactie geplaatst. Ik kopieer die hier, omdat WordPress reacties onder ‘Artikelen’ om duistere redenen niet meer in de reactiebalk plaatst, waardoor ze min of meer verloren gaan. Ik zal er asap op reageren.

  Egbert-Jan zegt:
  augustus 3, 2014 om 2:41 AM (bewerken)
  Hallo Melchior en de meer dan 6 medelezers,

  Al een jaar of twee lees ik mee op dit blog, naar mijn inzicht de beste Nederlandstalige bron op internet wat betreft gezondheid. Nu is het tijd voor mijn eerste reactie, en wel een puur egoïstische. Ik zal een paar dingen noemen die niet erg lekker weglezen bij een stuk fruit of een handje noten, dus wees gewaarschuwd. Ik heb eigenlijk 2 grote vragen:

  1. Hoe kan ik een goede feitelijke indruk van de staat van mijn gezondheid krijgen ? Wat moet ik weten, wat moet ik meten ? Moet ik misschien een of andere arts raadplegen ? Budget: max 250 euro.

  2. Is het aannemelijk dat ik darmproblemen heb (lekkend/darmflora uit balans, zie hieronder) ? En zo ja, wat zou ik concreet moeten doen om dat weer op orde te krijgen ?

  Ter informatie een aantal klachten die ik als goed geïnformeerde leek meen te kunnen koppelen aan darmproblemen:

  – Beschimmelde voorhuid (wel ontstaan precies op een ‘schuurplek’ na een promiscue periode met slechte hygiëne, dus mogelijk ‘extern’ ontstaan ?). Ik heb nog nooit ergens anders op mijn lichaam schimmel gehad. Overigens veranderd zalf van de huisarts niets aan de situatie.
  – Een paar losse plekjes vitiligo op mijn scheenbenen (maar wel precies op de plekken waar ik vroeger heel vaak een skateboard tegenaan heb gehad, mogelijk dus ontstaan door herhaaldelijk letsel – ik heb ergens gelezen dat dat kan),
  – Klein beetje acne op bovenrug (zuivel en zon lijken hierin overigens respectievelijk een negatieve en positieve rol te spelen)
  – Heel vaak opgeblazen buik, na een flinke maaltijd lijk ik met kleren aan een buikje te hebben, terwijl ik nauwelijks onderhuids vet heb. Ik heb een paar dagen per week flinke winderigheid, en regelmatig pijntjes in de buik (vooral groenten vormen een risico). Fructose (vooral uien en rozijnen in mijn geval) geven veel winderigheid.
  – Donkerpaarsige huid onder de ‘binnenkant’ van mijn ogen. Spreid zich niet uit naar de buitenkant, dus misschien hoort het zo, maar ik weet dat het een teken kan zijn van een slechte gezondheid.
  – Chronisch last van aarsmaden. Mijn hele leven al. Is deels ongetwijfeld een hygiënekwestie, maar ik heb begrepen dat darmparasieten samengaan met een slechte darmflora.
  – Chronische slijm in mijn keel. Het is maar een klein beetje slijm, maar het zit er wel de helft van het jaar en zit erg vast. Vooral vlak na opstaan aanwezig.
  – Incidenteel onverklaarbare roodachtige bultjes op mijn huid (die snel weer verdwijnen).
  – Voor zover ik weet is de spuugtest lariekoek, maar ik heb hem toch een keer gedaan, en het resultaat was absoluut niet goed (voor zover dat wat zegt ?).

  Kortom, het lijkt mij aannemelijk dat het in de darmen/systemisch niet goed zit, maar ik hoor graag van jullie wat jullie erover denken. En vooral hoe ik deze klachten aan zou kunnen pakken.

  Naast een hypochonder ben ik ook een ijdeltuit, dus vraag ik mij nog af wat er te doen is tegen haarverlies ? Dat is natuurlijk niet alleen ijdeltuiterij, haarverlies is denk ik ook een teken van een falende gezondheid (bloedsuikerpieken en hoge bloeddruk). Ik heb nu nog redelijk veel haar en wil dat graag zo houden.

  Als ik dan toch bezig ben, nog een paar triviale vragen. Ik loop tegenwoordig heel veel op blote voeten (en soms publiekelijk zonder shirt – misschien iets voor Melchior om eens goed buiten het conformisme te stappen ;), en ik ben wat aan het experimenteren met koude baden. Zijn blote voeten en koude baden alleen lekker of ook nog goed voor de lichamelijke gesteldheid ?

  Dan nog wat algemene informatie over mij, voor een completer beeld. Ik ben een man van 27 jaar, ik eet driekwart van de tijd volgens het bierviltje, maar het overige kwart ga ik de fout in, vaak zelfs heel erg. Ik heb grofweg tussen mijn 20e-24e alles gegeten wat los en vast zit (waaronder gemiddeld 7-8 boterhammen per dag). Ik vrees dat ik in die periode de nodige schade heb aangericht. De paar feiten die ik van mijn eigen lichaam weet: 1.89 meter lang, 72 kilo, vetpercentage van 8 %, bloeddruk 80/120 (eenmaal handmatig laten meten, paar weken geleden, aan de hoge kant inderdaad).

  Overigens heb ik praktisch al mijn lichamelijke klachten genoemd in deze reactie, ik voel mij voor een groot gedeelte eigenlijk heel goed.

  Ik zou zeer blij zijn als jullie concreet advies wat betreft mijn (eventuele) darmproblemen kunnen geven, en mij wegwijs kunnen maken in het meten van mijn gezondheid ! Het is de hoogste tijd (en een mooie leeftijd) om mijn wannabe-gezonde levensstijl in te ruilen voor een echt goede structuur.

  Ik weet dat alles begint bij het zo goed als 100% houden aan het bierviltje. Dat lukt mij nu vooral niet omdat ik niet genoeg feiten heb om mijzelf van de noodzaak te overtuigen, en, nog belangrijker, omdat mijn vriendin en sociale omgeving het niet accepteren als ik continu eet zoals ik eigenlijk zou willen eten. Als ik feiten over mijn eigen gezondheid heb, dan volgt acceptatie denk ik wel.

 117. Franc zegt:

  Egbert-Jan,

  De schimmel op de voorhuid krijg je relatief gemakkelijk weg met behulp van natriumbicarbonaat, een goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar huismiddeltje.

  Behandelwijze:
  De voorhuid met water reinigen, daarna de gehele nog vochtige voorhuid en eikel voorzichtig met natriumbicarbonaat inwrijven.
  Zodra het branderig aanvoelt, de 1e keer vaak al na enkele minuten, de natriumbicarbonaat goed wegspoelen met ruim water.

  Deze behandeling een paar keer per dag herhalen.
  De branderigheid en de schimmel zullen na enkele dagen behandelen snel verdwijnen.

  Als de schimmel eenmaal weg is veroorzaakt de natriumbicarbonaat geen branderig gevoel meer op de voorhuid.

  De schimmel kan mogelijk terugkomen door herbesmetting via seksueel contact.
  Na een seksueel contact kan ook natriumbicarbonaat worden gebruikt om eventuele herbesmetting te voorkomen.

  Overigens kun je natriumbicarbonaat ook goed toepassen bij een aantal andere huidschimmelinfecties.

  Je andere lichamelijke klachten zijn ook herkenbaar en daarop heb ik slecht 1 advies:
  Eet GEEN glutenbevattende granen, haver, gerst, rogge, spelt, tarwe, kamut, etc.?
  Eet zo weinig mogelijk suikerbevattende producten.
  Eet ook GEEN gepasteuriseerde melkproducten.

  Yoghurt, jonge kaas en kefir van rauwe melk kun je uitproberen om te kijken hoe jouw lichaam daarop reageert.
  Als jouw histamineniveau te hoog is moet je voorzichtig zijn met histaminerijke voedingswaren.

  Doe dit minstens een maand en wees verheugd over het resultaat 🙂

 118. Franc zegt:

  Egbert-Jan,

  Als je sterke winderigheid ervaart bij het eten van fructosen (rozijnen en uien) kan het zijn dat je te maken hebt met fructose malabsorptie.

  Via deze link daarover meer informatie en een voedingstabel:
  http://www.growyouthful.com/ailment/fructose-malabsorption.php

 119. Kurt zegt:

  Zo, derde dag bijna voorbij 😉
  Is nog wat zoeken naar de juiste proporties en hoeveelheden…
  Ik streef niet naar een aantal kcal per dag… ik smijt op m’n bord… en noteer wat erop ligt.
  Ik wil ook alles online plaatsen… maar moet nog zien hoe hoe ik dat best doe.
  Bedoeling is dat er elke week een update komt.

  beschrijving van mijn project en anamnese: http://users.telenet.be/kurtdb/mijnpaleo/Project.htm

  mijn dagboek per week: http://users.telenet.be/kurtdb/mijnpaleo/week1/wk01-dagboek.htm

  mijn voedingsschema. onderaan vind je tabs per datum ( komt uit excel 🙂 http://users.telenet.be/kurtdb/mijnpaleo/week1/wk01-voedingsschema.htm

  Alle aanbevelingen welkom 🙂

 120. Franc zegt:

  Ha Kurt,

  Wauw!
  Dat is uitgebreid 🙂
  Zie ik in jouw bloedglucosetabellen al een lichte trend naar lagere, meer normale boedglucose waarden?

  Maar ik ben zelf geen ervaringsdeskundige waar het diabetes betreft.
  Een aanleg voor ontwikkeling van diabetes type 2 had ik volgens testen wel, maar een escalatie heb ik gelukkig door verandering van voedingspatroon kunnen voorkomen.

 121. Kurt zegt:

  Tja .. uitgebreid… het is een voedingsplanner van Nubel.
  Het mooie eraan is dat ik bij mijn rapporten zal zien wat het verschil is tussen de Standard Belgian Crap Diet en het voedingspatroon dat ik volg.
  Dat de glucosewaarden geen pieken meer vertonen is in feite normaal. Dat ik al een lichte hypo had was al lang geleden. Zal het nu een paar dagen bekijken…zeker morgen, dan doe ik een 50 km rit 🙂

 122. Corrien zegt:

  @ Egbert-Jan

  Als je darmen gerepareerd moeten worden en je een leaky gut vermoedt en alleen eten volgens het bierviltje geeft onvoldoende resultaat, begin dan eens met:

  BOTTENBOUILLON. Naar een goede slager en veel botten/gewrichten van grasgevoerd vee (vaak te koop als haks of ‘botten voor de hond’) of naar de poelier voor gevogelte. Aan de kook brengen in ruim water, paar lepels appelazijn erbij en op heel zacht vuur uuuuurrrreeeennnn (anderhalve dag ofzo) laten trekken. Je trekt nu heel veel gelatine en mineralen uit de botten die je nodig hebt voor je herstel. Verdeel over een paar goed schone potten. Houdt een daarvan (hoeveelheid die je binnen week gebruikt) in de koelkast, rest in de vriezer. Doe lepels van die gelatine door allerlei gerechten; sausjes, soepen, prutjes. (Ik gebruik bv als sladressing; -ik werk op smaak, dus het zijn schattingen- 1el gelatine, 1el appelazijn, 1el olijfolie, zout, peper en dilletopjes …… op kamertemperatuur geeft het een lobbige saus, echt geen mayo meer nodig)
  Ook van hele vissen, of juist visafval (koppen, staarten, graten) kan je goede bouillon maken.

  Evt. kan je ook nog ff lezen bij stap 1 van het GAPSdieet
  http://www.gapsdieet.nl/gapsdieet/gapsdieet-stappenplan/

  GEFERMENTEERDE groenten voor de pre- en probiotica. Google eens ‘zelf zuurkool maken’. Ook veel over te vinden onder het hoofdstuk AZM.

  FODMAP-suikers vermijden. Bij opgeblazen buik kan SIBO een rol spelen: teveel bacteriën in de dunne darm. Deze kan je een tijdje uithongeren door het FODMAP-dieet te volgen; dwz natuurlijk alleen wat ook op het bierviltje past

  Klik om toegang te krijgen tot Lijst%20met%20FODMaParm-rijk.pdf

  Dan moeten er toch heel veel schimmels verdwijnen omdat de goede bacteriën het weer overnemen.

  Succes

 123. Franc zegt:

  50 km is een mooie afstand Kurt 🙂
  Ga ik vanochtend ook (ff?) op de fiets doen voor een boodschapje in een naburig stadje op 25 km.
  Omdat ik pas weer met wat meer en vaker fietsen begonnen ben, is die afstand voor mij nog best wel een uitdaging 🙂

  Sinds een paar weken gebruik ik AZM (aardappelzetmeel van Honig, zie topic).
  Dat levert nu al minder hang naar zoet op en een aangenaam warme lichaamstemperatuur.
  Daar ga ik nog maar even mee door 🙂

  In jouw voedingslijst zie ik koffie en thee staan.
  Cafeïne in koffie en thee, ook die in groen thee en ook theobromine in cacao kunnen, als je daar gevoelig voor bent, sterke schommelingen in de bloedsuikerspiegel en hypo’s veroorzaken.
  Of dat bij jou eventueel het geval is kun je uittesten door koffie, thee en cacao een aantal weken niet te nemen, wat best een hele uitdaging kan zijn. Misschien daarbij een paar dagen hoofdpijn, daarna weer meer lichamelijk welbevinden 🙂

 124. marietsebiel zegt:

  Kurt, klopt dat voedingsschema wel ?
  http://users.telenet.be/kurtdb/mijnpaleo/week1/wk01-voedingsschema.htm

  Wat ik zie is dat water “Mineraal water Chaudfontaine: plat, bruisend, licht bruisend 2000,00 g 880” 880 calorieën levert ? En noot de ene keer: “Noot, walnoot 24,00 g 7 ” calorieën en de andere keer : “Noot, walnoot 24,00 g 162 ” calorieën.
  Even nakijken ?
  Voor de rest zeer uitgebreid 😉

 125. Franc zegt:

  Mariet, het zijn 2 verschillende tabellen met 2 verschillende kopregels 😉

 126. marietsebiel zegt:

  O Franc, ik zie het, sorry Kurt. Gaat over de natrium in de Chaudfontaine 😉

 127. Kurt zegt:

  Je wordt gevraagd om in te loggen, omdat kurt.debree@gmail.com wordt gebruikt door een account waar je nu niet bent ingelogd.

  Door in te loggen plaats je de volgende reactie op Paleo tussen de oren:
  Mariet, de eerste tabel zijn de macro nutriënten, de tweede de micro nutriënten. Is maar om een idee te geven… sommige producten staan er niet in… da’s dan een beetje uitzoeken welk product het dichtst benadert.

  @Franc… de training zit erop. Aangezien ik alleen was heb ik eens om de 30 minuten mijn glucose gemeten. Ik doe dit al lang niet meer, geizne ik tijdens fietsen nog nooit een hypo heb gehad.
  Zoals jij voorheen voorstelde heb ik net voor vertrek een banaan gegeten. Tijdens de rit enkel water.
  Bij deze mijn waarden.
  10:48 – 95 (5,28)
  11:15 – begin fietsen
  11:46 – 107 (5,94)
  12:18 – 78 (4,33)
  12:46 – 83 (4,61)
  13:20 – 86 (4,78)
  13:40 – 94 (5,22) (einde fietsen… heb nu ECHT honger)
  13:45 – KH 25,7g – lunch: gerookte forelfilet met sla, 1 appel en 50g braambessen
  14:50 – 125 (6,94)
  15:26 – 76 (4,22)
  15:56 – 101 (5,61)

  Is stijging van 14:50 te wijten aan fruit? is nochtans 10 minuten na de rest gegeten.

 128. Kurt zegt:

  Melchior… mijn vorige bericht is even fout gegaan… kan jij dit aanpassen?

 129. Alex zegt:

  Melchior, dat je de video van Sapolski niet wenst te openen is tot daar aan toe ;-), maar de paper van Charles Mobbs verdient beter dan genegeerd te worden… 🙂

  Kurt, mijn eerste indruk van jouw eetschema is dat het nogal laag in vet is, hetgeen weliswaar overeen komt met paleo Lindeberg/Cordain, maar als je richting low carb paleo wilt gaan in verband met diabetes is het aan te raden sowieso gedroogd fruit achterwege te laten en hoger in de gezonde vetten te gaan zitten. Zie ook http://www.dietdoctor.com/

  Hopelijk heb je hier iets aan. Succes!

 130. Franc zegt:

  Kurt, dat fruit na een maaltijd lijkt mij niet praktisch.
  Fruit bevat over het algemeen veel en te snelle suikers.
  Daar krijg ik altijd problemen van in mijn darmen.

  Sowieso eet ik vrijwel geen fruit, op een handje bosbessen in het bos, enkele aardbeien uit eigen tuin en een banaan gisteren tijdens de 50 km fietsen na dan 🙂

  Maar fruit eet ik nooit met iets anders samen en zeker niet als er nog een andere maaltijd ligt (voor) te verteren.

  Meer roomboter, liefst ongepasteuriseerd, van grasgevoerde koeien is een goede optie.

 131. Egbert-Jan zegt:

  Franc en Corrien bedankt voor de reacties, en Melchior voor het verplaatsen. Van schimmelbehandeling met natriumbicarbonaat wist ik helemaal niets, dat ga ik dit weekend proberen, en verder ben ik door jullie op sporen gezet waarvan ik het bestaan wel wist, maar de details niet. AZM neem ik trouwens een paar keer per week.

  Ik heb voorlopig even genoeg gevraagd in mijn vorige reactie, dus ik wacht nog even op (eventuele) andere reacties. Wel wil ik nogmaals benadrukken dat ik ook heel graag wil weten wat te meten en hoe, teneinde de staat van mijn gezondheid in kaart te brengen.

  Overigens heb ik ooit een halve week lang uitsluitend vlees,vis en eieren gegeten (aangevuld met wat kruiden en 1 stuk fruit per dag). De eerste twee dagen voelden niet lekker aan, de 3e en 4e dag voelde ik mij uiterst stabiel. Volgens mij een teken aan de wand wat betreft darmflora/fructose malabsorptie. Ik heb dit experiment niet doorgezet omdat de sociale omgeving/vriendin het niet al te lang accepteert en omdat ik angstig ben voor langdurige zeer eenzijdige eetwijzen. Een grote reden dat ik feiten over mijn eigen gezondheid wil: mijn sociale omgeving zal veel meer accepteren als ik feiten in handen heb (geen algemene feiten, feiten over mijn eigen lichaam).

 132. Kurt zegt:

  @ Alex: gedroogde vruchten gebruik ik al niet meer. Te laag in vet, tja, ik ben bezig opnieuw te “leren eten” 🙂
  Low carb paleo lijkt me wel de goede weg, maar hoeveel gram carbs moet je toch minimaal binnenkrijgen? En wat gebruiken als ik bijv een rit van 4 uur wil doen? Vroeger at ik al niets bij ritten van max 1,5 tot 2 uur. Nu heb ik voor mijn rit van 2 uur toch een banaan vooraf gegeten, want ik wou niet dat mijn tong tussen de spaken terechtkwam… vrees voor het onbekende 🙂
  Momenteel kijk ik niet naar hoeveel ik van wat eet… ik smijt op m’n bord en dan schrijf ik op wat erop ligt.
  Vandaag: vet 67% (VV 12,2g; OV 56,2g ; MOV 37,8g :omega-3: 8g en omega-6:29g)
  Carbs: 8% (31g) en eiwit 25% (99,2g)

  @Franc: Fruit na maaltijd vanaf morgen geschrapt. Dat van die roomboter eten moet ik nog leren. Ik heb vroeger zelfs nooit boter op mijn boterhammen gehad.
  Ik heb deze week gezocht naar grasgevoerde producten. Blijkt dat er net 15 min van mijn deur een boerderij met winkeltje is.
  Voor mijn landgenoten die hier komen piepen… http://www.puurvlees.be/
  Zij hebben zelfs hun vlees laten testen in Universiteit van Gent. In hun infoblad staat een artikel met de verhouding omega-3 / omega-6

  Klik om toegang te krijgen tot Puur-Vlees_Krant-2014.pdf


  Morgen ga ik eens gaan shoppen.
  En dan op zoek naar grasgevoerd gevogelte… jammer dat ik maar een kleine tuin heb

  Bedankt voor jullie reacties!!

 133. Alex zegt:

  Kurt, je lichaam heeft tijd nodig om over te schakelen op vet als energie bron, geef het de tijd en ga niet te snel laag in koolhydraten/calorieen, zeker niet met lange fietstochten/intensief sporten. 🙂

 134. marcel zegt:

  Kurt, het lichaam heeft enkele weken nodig om de verschillende biochemische processen te optimaliseren zodat je over voldoende energie beschikt voor al je activiteiten. In de tussentijd is het soms wat afzien, daar moet je doorheen. Neem een banaan (of zoiets) mee voor noodgevallen (hypo’s), want als diabeet is dat natuurlijk een op de loer liggend gevaar.

 135. marietsebiel zegt:

  Kurt, als je in ketose bent, ( en met zo weinig koolhydraten zal dat snel gebeuren, als je het niet al bent ) is de kans op een hypo heel laag. Zeker omdat jij geen insuline spuit, maar op metformine tabletten zit. Mijn ervaring is dat, ook al is mijn bloedsuikerwaarde laag b.v. 3.5 of zelfs lager het niet als een hypo aanvoelt. Bij ketose !
  Hoe meer vet ipv koolhydraten, hoe sneller je op vetverbranding overgaat ipv glucose verbranding.
  De verhouding, zoals jij dat aangeeft ( “Vandaag: vet 67% (VV 12,2g; OV 56,2g ; MOV 37,8g :omega-3: 8g en omega-6:29g) Carbs: 8% (31g) en eiwit 25% (99,2g) “) zijn typisch voor het bereiken van ketose/vetverbranding.

  Je zou ketonenurinesticks kunnen kopen om te meten of je in ketose bent. Dan heb je zekerheid en hoef je minder bang te zijn voor hypos.
  http://www.farmaline.nl/drogisterij/bestellen/ketostix-strips-50-stuks/
  Dit is maar een voorbeeld, ze zijn meestal ook in de apotheek te krijgen, of op ander sites. Bayer is wel een goed merk.Andere merken zijn soms goedkoper, maar minder precies.

 136. Marcel Crok zegt:

  Over paleo tussen de oren gesproken, het syndroom van menière wordt in verband gebracht met voedselallergie. Zijn er aanwijzingen dat een paleodieet hier gunstig kan uitpakken?

 137. Hoi Marcel,

  Ja. N=?

  http://www.managemenieres.com/about/

  At this point, I have eliminated all of my previous symptoms of Meniere’s by eating a paleo diet. I also removed nightshades from my diet because of the arthritis symptoms I had begun to develop in my hands. I no longer take any medication. I also have experienced significant improvement in other health issues.

 138. Tije zegt:

  Kurt,
  Mag ik je het gebruik van cronometer.com aanraden? In deze kun je aangeven welke richtlijn je volgt (paleo natuurlijk 😉 en welke inspanning je levert op een dag. Wanneer je je voedingsmiddelen ingeeft dan geeft Cronometer automatisch aan hoeveel procent deze uitmaakt van je doelstelling per macro-nutrient.

  Gratis….

 139. Gert van der Hoek zegt:

  Dat is een mooie meter Tije !

 140. Guido Vogel zegt:

  @Kurt: de site van Peter Attia, http://eatingacademy.com, leert je alles wat je weten moet over carbs en sport. Stephen Phinney en Jeff Volek hebben er een boek over geschreven: The Art and Science of Low Carbohydrate Performance

  Ketostix via urine zijn stukken minder betrouwbaarder dan ketonen meten via bloed. Dat doe je met dezelfde meter als waarmee je glucose in het bloed meet. Wel duurder: 2 euro per meting.

 141. marietsebiel zegt:

  Guido, Over de Ketostix, wat ik laatst gezien heb op deze site. In de tekst over de: https://www.ketonix.com/ staat er dit over:
  “Again, urine strips measures acetoacetate in urine, blood meters measures beta-hydroxybutyrate in blood and Ketonix measures acetone in breath (air).”

  De Ketonix is een nieuwe methode van ketonen meten, via de adem. Hij wordt door Jimmy Moore gepromoot. Voordeel is dat hij eenmalig $ 99,- kost en dat je dan geen strips meer hoeft te kopen.

  Wat er staat over de verschillende meetmethode was nieuw voor mij:
  Namelijk dat de urinestick en de ademmeter aceton meten ( het afvalproduct, als je ketonen verbrand en waar je adem van gaat ruiken ) en de bloedmeter beta-hydroxybutyrate/ketonen.

  Als je ketonen verbruikt en daarbij weinig eet ( zoals ik doe ) dan zitten er maar weinig ketonen in je bloed, maar wel het afvalproduct aceton.
  Ik heb zelf ook een bloedsuikermeter, die ook ketonen meet. Freestyle Precision. Dus voor een diabeet is de meter gratis. De stripje voor de ketonenmeting worden echter niet vergoed. ( ik krijg van mijn leverancier 20 strips gratis, de rest moet ikzelf betalen )

 142. Franc zegt:

  @ Kurt,
  Luxe hoor zo’n winkeltje om de hoek 🙂
  Daar ben ik toch gauw een uurtje voor onderweg.

 143. Kurt zegt:

  Alex, ik heb besloten de langere fietstochten even op te bergen en ga voor de tochten van 1- 1,5 uur, en dat om de 2 dagen zodat mijn lichaam tijd genoeg heeft om te recupereren. De andere dagen een beetje fitness of planking. Merci voor de link

  Marcel, dat van die banaan doe ik nu al.

  Mariet, ik zit wel aan de insuline hoor. heb het in die drie jaar afgebouwd van 18 tot 4 IU Lantus. Maar laatste jaar bleef het bij 4. Dat van die ketostix zal ik zeker doen.

  Tije. Merci voor de tip, zal ik zeker bekijken.

  Guido, bedankt… pfff… heb ik nog veel te leren 🙂

  Franc, yup, ben ik met mij gat in de roomboter gevallen ;-). Ik zoek nu nog eentje voor gevogelte. En op 30 min van mij deur heb ik een wildboer. Weet wel nog niet hoe die gevoerd worden.

  Een laatste vraag… is er ergens een betrouwbare lijst over het aantal micronutriënten je dagelijks gemiddeld zou moet consumeren?
  Die van nubel is in feite overheid…. (cronometer.com heb ik nog niet bekeken)

 144. marietsebiel zegt:

  Kurt, dat is maar heel weinig toch, 4 EH Lantus. Ik gebruik veel meer en heb, bij ketose al geen of nauwelijks hypos. Dat komt omdat je lichaam, door op vetverbranding te zitten, nauwelijks glucose gebruikt en je dus ook weinig gestimuleerd wordt om insuline te produceren.
  Dan geldt dat voor jou zeker, bij zo weinig spuiten.
  Maar goed, dat gaat natuurlijk alleen op als je in ketose bent 😉
  Als je weer meer koolhydraten, dan vet, gebuikt kán de insulineproductie uit de pas lopen en is er wél kans op hypos, met het gevolg dat je weer extra glucose moet gebruiken. Daarom is ketose ook zo aan te bevelen bij diabetes !

 145. Kurt zegt:

  Yup, is zeer weinig… wil er nog vanaf geraken.
  Mijn eerste week achter de rug… hou zelfs een beperkte dagboek bij op http://kurtgaatpaleo.wordpress.com/

 146. marietsebiel zegt:

  Kurt, goedzo, leuk ! ik ga je volgen 😉

 147. Alex zegt:

  Melchior: “Prachtige vroege paper van Mobbs et al…!”

  Met dank aan Robb Wolf. 😉

  https://melchiormeijer.wordpress.com/2014/07/07/paleo-tussen-de-oren/#comment-25975 (03-08)

  Jammer dat je op dit moment zo focust op ketose als het antwoord op alles (hetgeen bij de weg “42” is 🙂 ), waardoor mensen als Kurt dreigen door te schieten dankzij de adviezen die ze hier krijgen, terwijl anderzijds de studies (Lindeberg/Cordain paleo) gepromoot worden.
  Wat is er mis met Noakes’ advies? En sinds wanneer zijn alle diabeten identiek en behoeven eenzelfde aanpak?

  En niet voor het een of het ander: druiven/dadels/bananen zijn NIET gelijk aan een handvol bessen, de hoeveelheid koolhydraten is NIET doorslaggevend, maar de werking op het lichaam.

 148. Alex zegt:

  Er is niks mis met ketose, dat mag duidelijk zijn uit hetgeen ik hier al die tijd al post van d’Agostino et al en ik volg met plezier de Keto Clarity video serie van Jimmy, maar dat betekent niet dat het voor iedereen de optimale oplossing is. Toch? 😉

 149. Mijn excuses Alex, ik had niet gezien dat jij dat artikel ook al bij mij had gepost. Met terugwerkende kracht dank daarvoor, want het is een juweel. Ik heb momenteel even de grootste moeite om alle ballen in de lucht te houden, waardoor ik ook vaak niet antwoord, mensen ongehinderd laat raaskallen, etc.

  Voor zover ik weet leg ik op dit blog nergens de nadruk op ketose. Het advies hier is paleo. Dat neemt niet weg dat het werk van Charles Mobbs een oud en terugkerend vermoeden aanwakkert: dat frequente periodes van milde ketose niet alleen evolutionair ‘normaal’ zijn, maar noodzakelijk voor het behoud van een robuuste fysiologie. Mobbs toont wat mij betreft vrijwel waterdicht aan dat glucosemetabolisme de sine qua non is voor veroudering en aan veroudering gelinkte pathologie. Het voortdurend stoken via Complex I (glucose) is abnormaal en gevaarlijk, terwijl het hoofdzakelijk stoken via Complex II (vet, beta-oxidatie) richting verjonging en robuustheid leidt en zelfs de hyperglycaemie geïnduceerde hysterese ongedaan kan maken (zie omkeren diabetisch nierfalen).

  In een normaal, macronutriëntneutraal paleolandschap zijn lange periodes van overwegend beta-oxidatie volgens mij de ‘normaal’. Nikoley et al zitten volgens mij met hun exclusieve focus op glucosetolerantie als heilige graal op een doodlopend spoor. Waarom zou je voortdurende afhankelijkheid van glucosemetabolisme (via Complex I) nastreven als dat nou net de primaire aanjager van ziekte en veroudering is?

  Overigens heb ik deze ketterij tot nog toe alleen expliciet bij Mariet geuit 🙂

 150. kurt zegt:

  Alex, ik volg je even niet…wat bedoel je met “mensen als Kurt dreigen door te schieten”?

  Na veel info ingewonnen te hebben ben ik op Paleo terechtgekomen. Dat ik het ketogeen dieet probeer is niet omdat het hier even vermeld is. Als je al zo lang verkeerde info hebt ontvangen, dan ga je automatisch ook zelf meer info inwinnen (tja, ik weet ook wel dat niet iedereen dit doet) vooraleer je dit zelf zal toepassen, want je vertrouwt dus bijna niets meer.
  Als voorbeeld over dat gemis aan vertrouwen…. kijk maar eens rond op alle Paleo links… de ene zegt dat soja producten niet goed zijn… als je dan recepten bekijkt zijn er toch al tamelijk veel met soja. Hetzelfde voor yoghurt.

  De links die op dit blog geplaatst worden maakt het mij mogelijk om de materie veel dieper te bestuderen. Alhoewel ik nog nog niet 1% ken van deze materie begrijp, begrijp ik waarschijnlijk wel al meer dan mijn huisarts. Het doorslaggevende waarom ik het ketogeen dieet probeer is doordat ik met mijn diabetes type 2 ook nog weer ritten van 4 uur wil doen. Na veel leeswerk ben ik tot het besluit gekomen dat een ketogeen dieet mij daarbij wel van pas kan komen. Ik weet als geen ander dat de ene persoon niet hetzelfde reageert als een andere, maar daarom is het noodzakelijk dat ikzelf hierin experimenteer totdat ik weet hoeveel KH mijn lichaam nodig heeft en welk voedingspatroon voor mij het beste is voor mijn dagelijkse activiteiten.

  Is het niet het belangrijkste dat iedereen dat voor zichzelf moet doen?
  Het grootste probleem is als leek een startpunt vinden. Ik ben hier per toeval terechtgekomen, en veel van wat hier wordt gezegd is nog letterlijk “Chinees” voor mij.
  En wat “Noakes” betreft… met zijn aantal KH… leeft hij toch ook volgens een ketogeen dieet?

 151. Overigens sloeg dat ‘raaskallen’ uitdrukkelijk niet op Kurt! Ik zie dat dit zo opgevat zou kunnen worden.

 152. marietsebiel zegt:

  Alex, bij Kurt is juist heel goed te zien, wat voor effect zijn zijn nieuwe manier van eten op zijn bloedsuiker heeft. Zijn bloedsuiker is hartstikke stabiel en laag, zonder hypos. Wat hij zich in het begin afvroeg was of hij niet meer koolhydraten moést eten, als hij 1 uur ofzo ging fietsen. Daar hebben mensen op gereageerd.
  Hij zelf heeft gekozen voor een dieet in de verhouding: meer vet, normaal eiwit en weinig koolhydraten, hetgeen neerkomt op ketogeen eten. In zijn geval, gezien het feit dat hij zo’n prachtige bloedsuiker heeft en afvalt een gouden greep.
  Hij zit volgens mij nog in een diabetesfase waarin hij zijn diabetes met ketogeen eten kán terugdringen ( minder ‘broken’ dan ik )
  Dat zou ik hem graag gunnen 😉

 153. We hebben Roy Taylor.
  We hebben Charles Mobbs.
  We hebben een darmflora.

  Ik zou alle drie gehoorzaken alsof ze de Heere God Himself zijn.

 154. kurt zegt:

  Ik voelde me niet aangesproken hoor 🙂
  Ik wou gewoon even meegeven waarom ik voor het ketogeen dieet gegaan ben en dat ik niet zomaar blindelings de adviezen hier gevolgd ben. Maar door jouw blog heb ik al meer geleerd dan een huisarts in zijn opleiding. DANK daarvoor.
  Maar ik begrijp Alex wel in die mate dat er wel verschillende mensen met diabetes zomaar, zonder kritische blik, een bepaalde mening in één of andere discussie zomaar klakkeloos gaan uitproberen. De eerste dagen hier op dit blog kon ik gewoonweg niet volgen. Ik had continue een ander venster met wikipedia open staan :-), dus is de kans dat velen niet zelf alles uitpluizen heel groot is.

 155. 🙂

  Dank voor het meedenken! Het zou me – gezien de resultaten van Mariet, die haar diagnose al een paar decennia heeft – niets verbazen als 8 weken Taylor jouw diabetes volledig zou kunnen uitbannen. Maar in dat geval moet je wel even stoppen met fietsen, ha, ha, ha.

 156. Jo tB zegt:

  Alex, Wow dat artikel van Robb Wolf is super. Ik ga luisteren naar Masterjohn’s toespraak op AHS2012.
  De crux is: how to we deal with excess calories. The body seems to leap out of ketosis at any opportunity.
  Robb linkte naar zijn “all time favourite article”: Secrets to lac operon. Lead author is ……
  CV Mobbs 🙂 Cirkeltje weer rond

  Wat voor mij zeer belangrijk is en bijna nergens wordt aangehaald: CRAN = calorie restriction adequate nutrition. Hoe weet je of je voldoende voedingsstoffen naar binnen krijgt wanneer je de calorieën drastisch reduceert. Ligt het gevaar van malnutrition (ondervoeding) niet op de loer met ketosis/calorie restrictie??

 157. marietsebiel zegt:

  Karen Pendergrass: Ze had laatst ook een bericht op FB en in de IPMG groep, met heftige reacties:

  I might lose my shit if I see another “Calories don’t matter at all when it comes to weightloss” post from within our Paleo community. Now, while I admit that the calories-in calories-out theory is flawed— and hormones and gut flora seem to play a much more significant role— calories do matter in weight loss. To put this bluntly, have you ever seen someone suffering from anorexia who was overweight?

  Also, there have been studies showing that keeping under a 500 calories/day for 72 hours can normalize gut flora and improve markers for cancer. It can also be an effective weight loss tool if that’s your goal. I’ve posted it here because I know someone’s going to ask me about it.

  So do calories matter? YES. Am I saying count calories? Maybe, that depends on your situation and if you think you need to. If you have cancer, or if you’re trying to normalize your flora in an effort to lose weight, I’d suggest giving this a try. Why not? It’s three days.

  But more importantly, I’d like to see our community check each other more often. Sure it may hurt some people’s feelings who take this stuff either too seriously, or personally, but it would suck more if our movement was discounted based on the paleo people that say this sort of stuff.

  That’s my two cents.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20097433

 158. kurt zegt:

  Even toch hier de vraag stellen…
  Ik ben 3 kg vermagerd.. waarschijnlijk veel water (1ste week) Hoe zit het met de toxines die vrijkomen in de bloedbaan als het lichaamsvet te snel wegsmelt? Is daar al een betrouwbaar onderzoek over de schadelijk effecten, bijwerkingen?

 159. Daniel zegt:

  @kurt. Mijn menig over gifstoffen:

  1. Aminozuren zorgen voor ontgifting van het lichaam, daarom is het essentieel om voldoende dierlijke eiwitten binnen te krijgen.
  2. Een lichaam heeft een grote buffer mbt gifstoffen. Dus als je tijdelijk wat meer gifstoffen hebt in je lichaam om welke reden dan ook behoort dat geen probleem te zijn, ook als je daarbij weinig eiwitten eet. Als je “later” weer voldoende gaat eten.
  3. Jij bent bezig met het experiment van Taylor, toch? Dan lijkt het me dat het uiteindelijke resultaat veel meer voordeel heeft dan een eventueel, tijdelijk, verhoogd toxine gehalte. Zeker als je daarna Paleo blijft, dan zijn die gifstoffen in no time weg, en ze “moeten” er toch ooit eens uit, dus waarom niet nu?

 160. kurt zegt:

  Daniel, merci.. ik ben niet met het experiment van Taylor bezig… zit nog steeds tussen 1300 en 1700 kcal per dag 😉
  Zal er misschien wel van komen, maar eerst eens het ketogeen dieet gewend geraken.

 161. Corrien zegt:

  @Kurt
  De omschakeling van SBCD naar paleo (wel of niet ketogeen) zal je sowieso een paar weken bijwerkingen geven. Kan me nog herinneren dat met alleen maar low-carb ik al een paar weken last had van hoofdpijn en tintelende armen en vast nog wat voorbijgaande ellende die ik me niet meer kan herinneren.
  Maar dat is voor het goede doel toch? Flink wat vitamineC schijnt de afvoer van gifstoffen te bespoedigen.

  De verschuivingen richting paleo zijn bij mij daarna geleidelijk gegaan en heb ik niet bemerkt. Nee ik lieg; rigoreus stoppen met (alle soorten) brood/tarwe heeft me alleen maar goeds gebracht (niet meer verkouden, geen bijholteontstekingen meer, rust in de darmen -onrust weer opnieuw opgeroepen mbv AZM, maar soit-, geen snaai- of graasneigingen meer).

 162. marietsebiel zegt:

  Kurt, wat Corrien zegt ! 😉
  De laatste 2 maanden 7.5 kg afgevallen. Dat is voor mijn doen erg veel. Ik heb dat ook een paar keer gehad: hoofdpijn ( wat ik anders nooit had ) misselijk en onpasselijk gevoel, kortom een vergiftigd gevoel Veel drinken water en thee hielp om dat gif af te voeren. Na een dag of twee weer over.
  Vooral bij de afvoer van vet komen de lang opgeslagen gifstoffen vrij. Zoals Daniel al zegt: Ze moeten er toch ooit eens uit 😉

  Ik weet niet of je dat al doet, maar naast wegen is het ook interessant om de omtrek van b.v. taille en heupen regelmatig te meten ( ook armen en bovenbenen eventueel. Die twee heb ik helaas niet gedaan in het begin en daar heb ik nu spijt van. Alleen heupen en taille genoteerd )
  Soms is er op de weegschaal niets te zien, maar zijn er wel centimeters kwijt. Juist vet verlies is dan duidelijker te constateren.
  De laatste dagen/ week ben ik weer 3 cm, taille en heupen, verloren, terwijl de weegschaal wat bleef hangen !

 163. Kurt zegt:

  Corrien en Mariet… bedankt.
  Ja, hoofdpijn heb ik al een aantal dagen, maar daar maakte ik me echt niet ongerust over. Wist dat dit een bijwerking was. Dat van het meten van de taille enz… ja, dat heb ik ook niet gedaan. Zal het vanavond eens doen…. en dan elke zondag

 164. Guido Vogel zegt:

  @Kurt/Corrien: hoofdpijn e.d. hoeft helemaal geen bijwerking te zijn. Elke dag een kopje soep drinken en niet te bang zijn voor zout. Je verliest in het begin electrolyten omdat je de koolhydraten verbrandt en je lichaam zich gaat aanpassen op vetverbranding. Het gewichtsverlies is in het begin inderdaad dan ook water.

 165. kurt zegt:

  Iemand al gehoord van deze studie? Is echt te technisch voor mij 😉
  http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0084942

  Het zou gaan om deze plant: http://nl.wikipedia.org/wiki/Knolcyperus

 166. Gert van der Hoek zegt:

  Die is wel eens langs gekomen Kurt: tijgernoten. Voedsel uit de oertijd. Tegenwoordig populair bij karpervissers. Maar ook bij sommige “PaleoPeople”, die er lekker op kunnen kauwen , voor het kauwen en voor de resistant starch en de vezels.

  Ze zijn te koop, je kunt ze ook zelf kweken.

 167. kurt zegt:

  Aha… gezien ik van plan ben met een moestuin te beginnen 🙂

 168. Louise zegt:

  Zet ze dan wel in een pot, ze woekeren als een gek en het is voor land- en tuinbouwers zelf verplicht ze te bestrijden.
  Zie draadje Honig.

 169. marietsebiel zegt:

  Kurt, ik heb ze hier gekocht, want kweken in de tuin duurt wel misschien een paar jaar voor ze zich settelen. Deze kun je meteen gebruiken en tevens in de tuin uitzetten ( maar zoals Louise zegt in een bak, want ze woekeren )
  Ik had 2.5 kg van de grootste soort gekocht in december en heb nu nog 1 kg. Voordat je ze eet moet je ze ongeveer 12 uur weken in water, anders zijn ze keihard. Ook weer niet teveel tegelijk want na een dag of twee gaan ze wat ranzig ruiken, niet lekker meer.

  http://www.aasvoorkarpers.nl/webshop/index.php?dispatch=products.view&product_id=29785
  ( je krijgt de beste wensen en goede vangst gewenst, ha, ha )

  Toevallig had ik gisteren horchata ervan gemaakt. 12 uur weken en in de blender met water, eventueel wat zoeten, maar dat is niet echt nodig. In de koelkast zetten en koud drinken.Je kunt, die pap zeven, zodat de vezels er er grotendeels uit zijn. Maar ik doe dat juist niet om de vezels te behouden. Ligt er maar aan, hoe je darmen erop reageren. Bij iedereen waarschijnlijk anders.

  In Spanje wordt Hochata veel gedronken ( wel met veel suiker ) tegen de dorst. Smaakt naar amandelmelk.

 170. Jo tB zegt:

  Ik heb niet gekeken naar Wildpark Nederland op Nederland 2 18.00 uur.
  Igor, die leeft als jager/verzamelaar in de bossen bij Almere
  Een Turkse man (vergeten zijn naam te noteren) verzamelt allerlei planten. Hij was op zoek naar rotte mispels.
  Sander een kok op de zuidas kookt met veel uit de natuur. Hij maakte een dressing van de rotte mispels en een azijn gemaakt van gefermenteerde thee.
  Tja er is meer gaande dan wij denken. Ik vond de uitzending zeer interessant.

 171. Gert van der Hoek zegt:

  Voor wie op zoek is naar nog meer onderbouwing van “Paleo tussen de oren”. Dit artikel staat sinds kort volledig online.

  NIet alleen tarwe, gluten, inflammatie, maar ook de rol van bacteriën komt langs.

  Discordant patterns of bacterial translocation markers and implications for innate immune imbalances in schizophrenia – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3732507/

  In conclusion, schizophrenia-associated inflammation likely has multiple origins and facilitators. Monocyte activation may reflect inherent aberrant immune cell activities in schizophrenia, autoimmunities, bacterial translocation or other immune activators such as food antigens.

  Furthermore, concurrent low-grade inflammation could originate with, be fueled by or result in metabolic disturbances. Given the propensity for comorbid, inflammation-based risk factors in schizophrenia and the role of inflammation in serious health conditions including cardiovascular disease, diabetes and cancer, supplemental treatment strategies that target inflammation or correction of gut microbiota dysbioses warrant increased evaluation for effectiveness in psychiatric disorders.

 172. kurt zegt:

  De eerste in België…super initiatief!!
  Past perfect in het Paleo Perspectief…
  Ik vrees wel dat er om 10 uur een melkkartonnetje voorzien is 🙂
  http://www.focus-wtv.be/nieuws/wachtijst-voor-buitenklas-brugge

  • Ha die Robert!

   Dat plaatje is inmiddels een tikje grijsgedraaid, niet waar? Meneer de filosoof steekt een lulverhaal af. Weet je hoe een hartinfarct eruit ziet?

   Zo:

   Peulenschil, nietwaar? Niks om over te stressen. Als het gebeurt, gebeurt het. De mens wikt en de Heere God (of het lot, zal die filosoof roepen) beschikt.

   Maar zo’n infarct komt niet uit de lucht vallen. Het ziekteproces dat ertoe leidt, is een normale reactie van het lichaam op een abnormale omgeving. Op een wereld vol koekenbakkers. Of jij daar nu je fiat aan geeft of niet 🙂 .

 173. Dairy Solutions zegt:

  ‘Relatie voeding en ADHD bewezen’

  http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/37180/relatie_voeding_en_adhd_bewezen

  En zo is het! (herstart paleo waanzin).

 174. Hans zegt:

  Ha Robert , mooi dat je hier nog altijd meeleest , was al bang dat je afgehaakt had als huistroll !

  Bron van je link :
  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/2033019/2014/09/05/De-obsessie-met-gezond-voedsel-levert-ons-weinig-op-behalve-verlammende-stress.dhtml

  UIt (ook) die tekst : ,, Tot u spreekt een eenvoudige wetenschapsfilosoof. Van voedingskunde heb ik niet zoveel kaas gegeten. ,,

  Hou dan je mond/taartgat zou ik dan zo zeggen 😉

 175. Hans zegt:

  Helpie , helpie Alex …….. bron li.onderaan van Robert , zucht
  😉

 176. Esther hield onlangs een mooie lezing in het UMCG over de (strikt gezien hypothetische 🙂 ) connectie tussen een evolutionair incorrecte voeding en psychische problemen. Bekijk hem op haar blog en discussieer mee!

  http://esthernederhof.wordpress.com/2014/09/16/presentatie/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s